Attīstības dokumenti

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2026.gadam

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2026.gadam

Mārupes novada attīstības plānošanas dokumentus izstrādājuši personu grupas „SIA „Reģionālie projekti” un SIA „Konsorts”” eksperti sa­darbībā ar Mārupes novada spe­ciālistiem, deputātiem, uzņēmējiem, iestāžu vadītājiem un darba grupu dalīb­niekiem.

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrāde

Aktuāli!!!

AICINĀM PIEDALĪTIES JAUNIZVEIDOJAMĀ MĀRUPES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2022.-2034. GADAM IZSTRĀDĒ !

vizualis ar paroli

 

Mārupes novada dome aicina visus novada attīstībā ieinteresētos - gan iedzīvotājus, gan novada uzņēmējus, pakalpojumu sniedzējus un turpmākai attīstībai paredzēto zemju īpašniekus un potenciālos attīstītājus, kā arī novada nevalstiskās organizācijas, piedalīties diskusiju  forumos. Diskusiju forumos būs iespēja diskutēt, uzdot jautājumus un sniegt savus priekšlikumus par jaunizveidojamā novada attīstību kopumā.

Aicinām izvēlēties Jums piemērotāko mērķauditoriju, un vēršam uzmanību, ka pirmie divi forumi orientēti uz novada iedzīvotāju interesēm, savukārt diskusijas 20.maijā un 24.maijā paredzētas specifiskāk jau pārrunājot uzņēmējiem un teritoriju attīstītajiem interesējošos jautājumus. Dalībnieku skaits forumos netiek ierobežots, līdz ar to iepriekšēja reģistrācija pasākumam nav nepieciešama.

Forumi norisināsies videokonferenču platformā Zoom. Saite uz tiešsaistes diskusiju forumiem  un informācijai par pieslēgšanos sanāksmēm būs pieejama Mārupes un Babītes novada pašvaldību mājaslapās un citos komunikāciju kanālos.   Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai.  

 

Diskusiju forumu norises laiki:  

  • Mārupes un Babītes novadu iedzīvotāju forums nr.1 - 13. maijs plkst. 14:00
  • Mārupes un Babītes novadu iedzīvotāju forums nr.2 - 17. maijs plkst. 18:00
  • Uzņēmēju un pakalpojumu sniedzēju forums - 20. maijs plkst. 16:00
  • Teritoriju īpašnieku un attīstītāju forums - 24. maijs plkst. 16:00

Interaktīvs pasākums

Mārupes novads - “Mana ideālā dzīvesvieta”

ĢIS rīks

Izmantojot interaktīvu lietotni - karti, aicinām sniegt viedokli vai ierosinājumus par dažādu Jums svarīgu publisku objektu un pakalpojumu vēlamo atrašanās vietu, kas palīdzētu pašvaldībai plānot infrastruktūras attīstību novadā. Sabiedrības viedoklis būs ieguldījums ne vien "Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022 - 2034" izstrādes ietvaros, bet arī apvienotā novada kopīgas Attīstības programmas izstrādē, kā arī ikdienas darbā.

Laika periodā līdz 31.maijam iesniedziet ierosinājumu, norādot kartē novietojumu kādam no Jūs interesējošiem objektiem vai pakalpojumiem.

saite uz rīku

Saite uz karti “Mana ideālā dzīvesvieta” pieejama šeit: www.ej.uz/mana-ideala-dzivesvieta,

Aicinām ikvienu interesentu iesaistīties jaunā Mārupes novada veidošanā un attīstībā!


Paziņojums par sabiedrības iesaistes pasākumiem


Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2034. gadam izstrādes ietvaros tiek organizēti sabiedrības līdzdalības pasākumi, saskaņā ar apstiprināto sabiedrības līdzdalības plānu: skatīt šeit


Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrādes ietvaros veiktās aptaujas rezultāti:

Kopsavilkums

Socioloģiskās aptaujas ziņojums

- Infografikas:  

Novadu reforma

Mobilitāte un satiksme

Mabas kapitāla un vides novērtējums

Efektīva novada pārvaldība

Sabiedrības līdzdalība

Uzņēmējdarbība

 


Ar Mārupes novada domes 2020.gada 25.novembra lēmumu Nr.20 (sēdes.prot.Nr.21) uzsākta jaunizveidojamā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes mērķis - izstrādāt jaunizveidojamā  Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.-2034.gadam (turpmāk – IAS), kurā, izvērtējot nacionālā un reģionālā līmenī noteiktos attīstības virzienus, noteikts vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Lēmumu par IAS izstrādi 25.novembrī pieņēmusi arī Babītes novada dome, jo Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde attiecas uz jaunizveidojamā Mārupes novada kopīga dokumenta izstrādi.

Mārupes novada domes Lēmums

Darba uzdevums

Babītes novada domes Lēmums

Mārupes novada Attīstības programma 2020.-2026.gadam

Mārupes novada Attīstības programma 2020.-2026.gadam apstiprināta ar Mārupes novada domes 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.14 (prot.Nr.3, pielikums Nr.14). Lēmums

Attīstības dokumenti līdz 2021.gadam

Mārupes novada Attīstības programma 2013.-2019. gadam

Mārupes novada Attīstības programma 2013.-2019. gadam


Ielu un ceļu programma 2020.-2022. gadam ar grozījumiem

Investīciju plāns 2020.-2022.gadam

Investīciju plāns 2020.-2022.gadam ar grozījumiem


2019.gada 23.janvāra Mārupes novada Domes lēmums Nr.6 “Par Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2017.-2019.gadam grozījumu apstiprināšanu”

Rīcības plāns 2017.- 2019.gadam

Investīciju plāns 2017.- 2019.gadam

Ielu un ceļu programma 2017.- 2019.gadam

Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta - ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programma 2019.-2021.gadam

Pārskats par Mārupes novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam īstenošanu 2016.gadā

Pārskats par Mārupes novada Attīstības programmas 2013.- 2019. gadam īstenošanu 2017.gadā

Pārskats par Mārupes novada Attīstības programmas 2013.- 2019. gadam īstenošanu 2018.gadā


Rīcības plāns 2015. – 2017.gadam 

Investīciju plāns 2015.-2017.gadam

Ielu un ceļu programma 2015. – 2019.gadam

Pārskats par Mārupes novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam īstenošanu 2013.gadā

Pārskats par Mārupes novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam īstenošanu 2014.gadā

Pārskats par Mārupes novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam īstenošanu 2015.gadā

Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģija 2016. – 2020.gadam1.daļa – Esošās situācijas analīze
2.daļa – Alternatīvu izvērtējums un rīcības plāns
Rīcības plāns
Mārupes novada Tūrisma attīstības stratēģija 2016.-2020.gadamLejupielādēt
Mārupes novada Kultūrvides attīstības un tradīciju plāns

1.daļa - Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze
2.daļa - Alternatīvu analīze un rīcības plāns
3.daļa - Pielikums. Mārupes novada kultūras iestāžu prezentācijas

2016.gada 30.novembra Mārupes novada Domes lēmums Nr.31 Par Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna" apstiprināšanu

Mārupes novada Pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģija1.daļa Mārupes novada raksturojums un analīze
2.daļa Mārketinga programma
VRAA iniciēts pilotprojekts “Teritoriālā mārketinga stratēģija Latvijas pašvaldībām: Mārupes novada gadījums”Lejupielādēt
Informācija sadaļā atjaunota 10.05.2021.