Pakalpojumi

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

 Pakalpojuma saņēmējs Dzimtsarakstu nodaļā personīgi iesniedz iesniegumu, kurā norāda vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iemeslu.


Jāsamaksā Valsts nodeva un jāuzrāda maksājumu apliecinošs dokuments. Maksājumu var veikt Mārupes novada domes kasē skaidrā naudā vai ar norēķinu karti, vai veicot pārskaitījumu uz Mārupes novada domes kontu.


Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta lēmums tiek nosūtīts gan pakalpojuma pieteicējam ierakstītā vēstulē uz iesniegumā norādīto adresi, gan Dzimtsarakstu nodaļai, kura mēneša laikā veic papildinājumus/izmaiņas attiecīgajos reģistros.

Pakalpojuma apraksts

Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu, uzvārdu  un vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās (uz vecāku, vecvecāku tautību), ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām. Dzimtsarakstu nodaļa izskata iesniegumu un sagatavoto lietu nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, kas mēneša laikā dod lēmumu par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu vai tautību, vai atsaka to darīt.

Pakalpojumu var saņemt 15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas republikā piešķirts bezvalstnieka statuss. Tautības ieraksta maiņu ir tiesīga veikt persona, vienu reizi pret savu tiešo augšupejošo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām.

Vārda un uzvārdu var mainīt, ja pastāv kāds no Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas likumā minētajiem iemesliem:
1.Vārds un uzvārds apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā;
2.Persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītam vārdam pievienot otru vārdu;
3.Personas vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
4.Persona vēlas iegūt savas dzimtas uzvārdu tiešā augšupejošā līnijā;
5.Persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību vai pēc laulības atzīšanu par spēkā neesošu;
6.Personai mainīts dzimums;
7.Viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Persona, kura Latvijā uzturas ar derīgu uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu pret tautības ierakstu ”latvietis”  vai “lībietis (līvs), ja tiek ievēroti pārējie likuma nosacījumi attiecībā uz tautības ieraksta maiņu.

Personai 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas datuma par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) jāapmaina nederīgu personu apliecinošu dokumentu pret jaunu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa 2.stāvs 2-8.kab.
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167
Tālrunis 67149878
e-pasts: dzimtsaraksti@marupe.lv

 

 

 

 

Termiņš
1 mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas
Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva par vārda, uzvārda maiņu 71,14 EUR
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 -  Personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls; - Iesniegums, norādot vārda, uzvārda maiņas iemeslu - jāiesniedz oriģināls;
 - Nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņa un bāriņtiesas piekrišana vārda, uzvārda maiņai - jāiesniedz oriģināls;
 -  Fotogrāfija 4,5x3,5 cm - jāiesniedz oriģināls;
 - Apliecinājums par valsts nodevas samaksu;
 - Ja vārda vai uzvārda maiņas iemesls apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā – argumentētu skaidrojumu, kāpēc esošais vārds vai uzvārds veicinās iekļaušanos sabiedrībā;
 - tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību - jāuzrāda oriģināli;
- ja izvēlētā tautība ir "latvietis" - dokuments, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi - jāuzrāda oriģināls, 1.grupas invalīdiem ar invaliditāti bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīdiem vai vecākiem par 75 gadiem - dokuments, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi;
- ja tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)” – lībiešu (līvu) organizācijas atzinumu par personas etnisko izcelsmi, ja ar citiem dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt.