Pakalpojumi

Pašvaldības līdzfinansējums aukles pakalpojumu saņemšanai (1,5 - 5 gadi)

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Bērna likumiskais pārstāvis klātienē Mārupes novada Izglītības dienestā Konrāda ielā 5, Mārupē, iesniedz pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus. Pēc dokumentu izvērtēšanas pašvaldība slēdz trīspusējo līgumu par atbalsta piešķiršanu, izmaksāšanas un izlietošanas kārtību, kuru pēc parakstīšanas no pašvaldības puses iesniedz bērna likumiskajam pārstāvim. Bērna likumiskais pārstāvis nodrošina, lai līgumu paraksta visas tā slēdzējpuses un iesniedz atpakaļ pašvaldībai

Atbalsts tiek piešķirts par bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta kopā ar vienu no likumiskajiem pārstāvjiem ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, kā arī kurš ir reģistrēts Mārupes novada pašvaldības vienotajā rindā uzņemšanai pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē, bet pakalpojumu pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē nesaņem

Pakalpojuma apraksts

Mārupes novada pašvaldības atbalsts tiek piešķirts bērna vecākam vai bērna aizbildnim (turpmāk – likumiskais pārstāvis) ar mērķi veikt norēķinus par pilna laika aukles pakalpojuma sniegšanu Mārupes novada teritorijā deklarētajiem bērniem vecumā no pusotra gada vecuma līdz obligātās izglītības ieguves uzsākšanai (1,5 - 5 gadi).

Veidlapas
Iesniegums(15.99 KB)
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Klātiene

Mārupes novada Izglītības dienests,

Konrāda iela 5, Mārupe, Mārupe, Mārupes nov., LV – 2167

E-pasts

elita.lecko@marupe.lv; alda.berzina@marupe.lv

Pasts

Mārupes novada Izglītības dienests,

Konrāda iela 5, Mārupe, Mārupe, Mārupes nov., LV – 2167

Telefons

26678608, 25448489

Termiņš
10 darba dienu laikā
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums par aukles atbalsta piešķiršanu 

2. Līguma ar privāto bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju (aukli) kopija

3. Aukles izglītību apliecinoša dokumenta kopija (auklei ir jābūt reģistrētai Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā - Izglītības kvalitātes Valsts dienestā).