Pakalpojumi

Atļaujas saņemšana publisku pasākumu organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators, ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma, iesniedz iesniegumu un nepieciešamo dokumentāciju Mārupes novada Domes Klientu apkalpošanas centrā vai atsūta elektroniski uz e-pastu vai portālā www.Latvija.lv.

Juridiskās nodaļas speciālisti izvērtē iesniegtos dokumentus un sagatavo precizējumus vai atļauju publiskā pasākuma organizēšanai.

Mārupes novada dome paziņo publiskā pasākuma pieteicējam par atļaujas izsniegšanu vai noraidīšanu nosūtot paziņojumu pa pastu, elektroniski, izmantojot e-pastu vai e-adresi, vai klients saņemot to klātienē Klientu apkalpošanas centrā.

Palpojuma pieprasīšanas veids:E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē
Iestādes e-pakalpojums (mājaslapa)

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts
E-pasts, e-adrese (ja dokumentu paraksta ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma apraksts

Saskaņot fiziskās vai juridiskās personas plānotu un organizētu sabiedrībai pieejamu svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumu publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu
Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada domes
Klientu apkalpošanas centrs

Daugavas iela 29, Mārupe
Mārupes nov., LV-2167
tel. 67934695
e-pasts: marupe@marupe.lv

e-pakalpojums.png

Termiņš
10 dienas
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums, kuram pievieno:
1. To līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus;
2. Detalizētu pasākuma plānu;
3. Pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators;
4. Ja plānotais publiskais pasākums paredz sporta sacensības, pasākuma organizators papildus minētajiem dokumentiem iesniegumam pievieno sporta sacensību nolikumu;
5. Ja plānotais publiskais pasākums paredz sacensības autosportā, motosportā vai ūdens motosportā, pasākuma organizators papildus minētajiem dokumentiem iesniegumam pievieno Sporta likumā noteiktajā kārtībā attiecīgajā sporta veidā atzītās sporta federācijas izsniegtu sacensību norises vietas (trases) licences un attiecīgajā sporta veidā licencēta atbilstošas kategorijas galvenā tiesneša licences kopijas, uzrādot oriģinālu, vai notariāli apliecinātas kopijas;
6. Ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma organizators iesniegumam pievieno normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus;
7. Iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskās personas pārstāvis — arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.