Pakalpojumi

Atļaujas saņemšana alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Mārupes novada administratīvajā teritorijā

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Komersants iesniedz iesniegumu kopā ar pamatojošiem dokumentiem klātienē Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrā vai nosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Juridiskā nodaļas speciālisti  izvērtē iesniegtos dokumentus un sagatavo precizējumus vai atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības veikšanai publisko pasākumu norises vietā.

Komersanti pirms atļaujas saņemšanas veic samaksu 10.00 EUR par dienu Mārupes novada domes kasē skaidrā naudā vai ar norēķinu karti, vai veic pārskaitījumu uz Mārupes novada domes norēķinu kontu.

No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās atbrīvojami pirmās un otrās grupas invalīdi un maznodrošinātās vai trūcīgas Mārupes novadā deklarējušās personas, kas stājās uzskaitē Mārupes novada Sociālajā dienestā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un kuras tirgo pašu audzētu vai pašu ražotu produkciju, pēc attiecīgā Sociālā dienesta lēmuma uzrādīšanās.

Pakalpojuma pieteicējam paziņo par atļaujas izsniegšanu, nosūtot paziņojumu pa pastu, elektroniski vai saņemot to klātienē Klientu apkalpošanas centrā.

Palpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē
Iestādes e-pakalpojums (mājaslapa)

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts
E-pasts, e-adrese  (ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma apraksts

Pašvaldība izsniedz atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecības vietās publiskos pasākumos – fizisko vai juridisko personu plānotos un organizētos sabiedrībai pieejamos svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumos publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības.

Atļauju var saņemt tikai komersanti, kuri noteiktajā kārtībā ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu tirdzniecībai

Maksimāli pieļaujamais absolūtā spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos, kuru mazumtirdzniecība atļauta – 15 tilpumprocenti.

Izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās drīkst tirgot tikai izlejamos alkohola dzērienus, kā arī pudelēs (iepakojumā) esošos alkoholiskos dzērienus, ja tie  ražoti no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus. Ja alkoholiskie dzērieni šī punkta kārtībā tiek piedāvāti mazumtirdzniecībai pudelēs (iepakojumā), to tirdzniecība ir atļauta tikai Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteiktā laika posmā. 

 

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada domes
Juridiskā nodaļa

Daugavas iela 29, Mārupe
Mārupes nov., LV-2167
Tel. 67149874
e-pasts: marupe@marupe.lv

 

e-pakalpojums.png

Pakalpojuma maksa
10,00 EUR dienā
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

•    Iesniegums par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības atļaujas izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās saņemšanu
•    Speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai apliecināta kopijas;
•    Rakstiska piekrišana no pasākuma rīkotāja;
•    Kases aparāta tehniskās pases kopija;
•    Tirdzniecības vietas atrašanās vieta (adrese), un nekustamā īpašuma īpašnieka saskaņojums, ja nekustamais īpašums nepieder komersantam;
•    Informācija par alkoholisko dzērienu veidiem un absolūtā spirta daudzumu alkoholiskajos dzērienos;
•    Komersanta reģistrācijas apliecības kopija