Mārupes novads

2023.gads

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8/2023

Mārupē
 

 

Apstiprināti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2023. gada  14.marta lēmumu Nr.7
(sēdes protokols Nr.5)

 

Par Mārupes novada pašvaldības 2023.gada budžeta apstiprināšanu

 

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
11.panta pirmās daļas 1.punktu, 48.pantu,
Likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu, 17.pantu

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Mārupes novada pašvaldības 2023.gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības pamatbudžetu 2023.gadam saskaņā ar 1.pielikumu šādā apmērā:

      2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 75 230 061 EUR (1.pielikums),
      2.2. kārtējā gada izdevumi – 88 403 273 EUR (2.pielikums),
      2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 16 084 733 EUR;
      2.4. Aizdevumu atmaksa 3 532 987 EUR;
      2.5. Aizdevumu ieņēmumi 779 966 EUR (finansēšana);
      2.6. Ieguldījums SIA “Babītes siltums” pamatkapitālā 158 500 EUR.

3. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības finansēšanas daļu 2023.gadam (3.pielikums).

4.  Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023.gadam (4.pielikums)

5. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības 2023.gada  investīciju plānu, ielu un ceļu pārbūves programmu, ielu apgaismojuma izbūvi un meliorācijas sistēmas atjaunošanas plānu (5.pielikums).

6. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus, saistības). Ilgtermiņu saistību īstermiņa daļa 2023.gadam – 3 535 987 EUR  (6.pielikums).

7. Mārupes novada pašvaldība 2023.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

8. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 70 000 EUR.

9. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

10. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tie ir brīvi pieejami pašvaldības domes ēkā, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence

 

 

Domes lēmums

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums

Pielikums Nr.1 - Mārupes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2023.gadā

Pielikums Nr.2- Mārupes pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2023.gadā

Pielikums Nr.3 - Mārupes pašvaldības budžeta finansēšanas daļa 2023.gadam

Pielikums Nr.4 - Mārupes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāns 2023.gadā

Pielikums Nr.5 - Mārupes novada pašvaldības investīciju plāns 2023.gadā

Pielikums Nr.6 - Mārupes novada pašvaldības ilgtermiņa saistības 2023. gadā

Informācija sadaļā atjaunota 17.03.2023.