Pašvaldība

Taksometru licenču izsniegšana

Sākot no šī gada 3.aprīļa licenču un licenču kartiņu izsniegšana un konsultācijas notiks ceturtdienās no plkst.09:00 – 12:00 (no 12:00 – 13:00 pārtraukums) un plkst.13:00 – 18:00.

Iesniegumus un pielikumus par licencēm un licenču kartiņām var iesniegt:

 • Katru darba dienu Mārupes novada Domē noteiktajā darba laikā, sekretariātā, 2.stāvā;
 • Iesniegumus un pielikumus ar elektronisko parakstu iesniedz uz e-pastu: marupe@marupe.lv vai marupe.info@marupe.lv;
 • Konsultācijas par licenču kartiņām un licencēm sniedz Attīstības nodaļas vadītāja palīgs Jolanta Kursiša, tel. 67149875.

 

„Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Mārupes novada administratīvajā teritorijā”

Veikt pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem Mārupes novada administratīvajā teritorijā var tikai tad, kad Pārvadātājs saņēmis licenci pasažieru pārvadāšanai un licences kartīti pārvadāšanai izmantojamam transportlīdzeklim Mārupes novada Domes saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Lai saņemtu licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem, licences pieprasītājam – juridiskai personai vai fiziskai personai Mārupes novada pašvaldībā jāiesniedz:

 • noteikta parauga iesniegums (pieteikums)
 • pasažieru pārvadāšanai izmantojamā (-mo) transportlīdzekļa (-u) reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • ja transporta līdzeklis tiek nomāts – nomas līguma ( līzinga, kredīta līguma, turpmāk – nomas līgums) kopija (uzrādot oriģinālu), izmantotāja pases vai reģistrācijas apliecības kopija.
 • pasažieru pārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekļu īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu).
 • transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopijas (uzrādot oriģinālus).
 • pasažieru pārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopija (uzrādot oriģinālu) atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām vieglo taksometru vadītāju kompetences prasībām un eksaminācijas kārtībai, ja prasītājs ir fiziskā persona.
 • apliecinājums par Pārvadātāja noteiktās maksas (tarifa) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru atbilstību saistošo noteikumu 1.31 punkta prasībām (skatīt saistošos noteikumus).
 • katrā taksometrā esošā skaitītāja tehniskās pases kopija.

Ja pasažieru pārvadāšanai tiek izmantoti vairāk kā viens transportlīdzeklis, pieprasītā informācija ir iesniedzama par katru.

 

Lai saņemtu licences kartīti katram Pārvadāšanai izmantojamam transportlīdzeklim licences kartītes pieprasītājam – juridiskai vai fiziskai personai, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms vēlamā licences kartītes sākuma derīguma termiņa, Mārupes novada pašvaldībā jāiesniedz: