Pašvaldība

Dzīvesvietas deklarēšana

Dzīvesvieta jādeklarē personai, kura maina dzīvesvietu, un personai, kura līdz šim dzīvesvietu nav deklarējusi.

Dzīvesvietas deklarēšanas iespējas

 • Dzīvesvietas deklarēšana iestādē

  Dzīvesvietas deklarēšana Mārupes novada Domē:
  sekretariātā, Daugavas ielā 29, Mārupē, 2.stāvā
  pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 – 13.00 un 14.00 – 18.00
  Tālrunis papildus informācijai: 26678608

Dzīvesvietas deklarēšanas veidlapa, deklarējot dzīvesvietu iestādē

 • Elektroniski portālā www.latvija.lv.

  Persona var elektroniski deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā. Deklarējoties elektroniski nav jāmaksā valsts nodeva.

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē

  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē uz vietas dzīvesvietu ir tiesības deklarēt tikai ārzemniekiem, bezvalstniekiem, ES dalībvalsts, EEZ valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem.

Daudzus pašvaldības pakalpojumus – sociālo palīdzību, materiālu atbalstu pirmsskolas izglītības iestādē vai līdzfinansējumu privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam, bērna piedzimšanas pabalstu u.c. atbalstu var saņemt tikai pastāvīgie Mārupes novada iedzīvotāji, kas deklarējušies pašvaldībā, atsevišķos gadījumos – ne mazāk kā gadu.

Tādēļ aicinām deklarēt savu dzīvesvietu mūsu Mārupes novadā!