Pašvaldība

Attīstība un plānošana

Marupes novada teritorijas funkcionala zonejuma karteMārupes novada attīstības plānošanas un teritorijas plānojuma dokumentus izstrādājusi personu grupas „SIA „Reģionālie projekti” un SIA „Konsorts”” eksperti sa­darbībā ar Mārupes novada spe­ciālistiem, deputātiem, uzņēmējiem, iestāžu vadītājiem un darba grupu dalīb­niekiem.