Tiek izsludināta pieteikšanās uz pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai

04.12.2017.

Mārupes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Kopējais pieejamais finansējums Mārupes novada 2018. gada budžetā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu līdzfinansēšanai ir plānots 5000 eiro. Vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai iespējams saņemt palīdzību līdz 4 268,62 eiro. Dzīvojamā māja līdzfinansējumu ir tiesīga saņemt tikai vienu reizi.

Mārupes novada Domes saistošie noteikumi nr.8/2011 “Mārupes novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” paredz, ka pašvaldības palīdzību - līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumiem piešķir šādiem mērķiem:

  • energoaudita veikšanai;
  • tehniskās apsekošanas veikšanai;
  • energoefektivitātes pasākumu veikšanas tāmes sastādīšanai;
  • renovācijas būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai;
  • pievienotās vērtības nodokļa kompensācijai.

Iesniegumu Mārupes novada Domei pašvaldības palīdzības saņemšanai iesniedz dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, pievienojot šādus dokumentus:

1. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu apliecinātas kopijas, kurā dzīvokļu īpašnieki, kopsapulcē balsojot “par”, ir pieņēmuši lēmumus -

(1) veikt dzīvojamā mājā energoefektivitātes pasākumus un apmaksāt ar energoefektivitātes pasākumu īstenošanu saistītos izdevumus, kā arī vienojušies par šim mērķim nepieciešamo finanšu līdzekļu ieguves veidu;

(2) pieņēmuši lēmumu, ka gadījumā, ja Mārupes novada Dome piešķir finansējumu sagatavošanas darbu veikšanai, ne ilgāk kā 6 mēnešu laikā pēc sagatavošanas darbu pabeigšanas dzīvojamās mājas īpašnieki sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu, lai saņemtu atbalstu kompleksai mājas renovācijai ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4. prioritātes “Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.4.pasākuma “Mājokļa energoefektivitāte” aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros;

(3) pieņēmuši lēmumu, ka gadījumā, ja nav iespējams pretendēt uz ERAF līdzfinansējumu punktā (2) minētās programmas prioritātes pasākuma aktivitātes ietvaros, ne ilgāk kā 12 mēnešu laikā pēc energoaudita, tehniskās apsekošanas, renovācijas būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas izmaksu tāmes un renovācijas būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādes pabeigšanas dzīvojamās mājas īpašnieki uzsāk mājas renovāciju par pašu līdzekļiem un ne ilgāk kā 24 mēnešu laikā to pabeidz.

(4) pieņēmuši lēmumu un pilnvarojuši personu, kas ir tiesīga iesniegt (un iesniedz) iesniegumu Mārupes novada Domē, kā arī veikt citas ar palīdzības saņemšanu saistītās darbības.

2. izvērstu paredzamo izdevumu tāmi;

3. tiesiskā kārtā noslēgtu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) līgumu;

4. spēkā esošo inventarizācijas lietas apliecinātu kopiju;

5. dzīvojamās mājas pārvaldnieka izsniegtu izziņu, kurā norādīti aprēķinātie maksājumi par saņemtajiem pakalpojumiem iepriekšējo 12 kalendāro mēnešu periodā, faktiski veiktie maksājumi un dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopējās parādsaistības uz mēneša, kurā iesniedz iesniegumu, pirmo datumu.

 

Mārupes novada Dome izskata iesniegumus un pieņem lēmumu ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesniegšanas termiņa beigām.

Sīkāka informācija par to, kas tiesīgi pretendēt uz pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kā arī informācija par pieteikumu novērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību un par finansējuma piešķiršanas un pārskaitīšanas kārtību atrodama iepriekšminētajos Mārupes novada 2011. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr.8/2011 (skatīt šeit).

Iesniegumu no 2017. gada 22. decembra līdz 2018. gada 22. janvārim kopā ar augstāk minētajiem dokumentiem var iesniegt personīgi vai nosūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā Mārupes novada Domei, Daugavas ielā 29, Mārupē, LV - 2167.

Iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus.