Paziņojums par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 1.redakcijas un tās vides pārskata projekta publisko apspriešanu

10.07.2018.

Mārupes novada dome 2018.gada 27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1 (sēdes protok.Nr.10) “Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Publiskā apspriešana ilgs no 2018.gada 18.jūlija līdz 31.augustam.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks šī gada:

  • 16.augustā, plkst.18:30, Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē
  • 20.augustā, plkst.18:30, Mārupes kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē
  • 23.augustā, plkst.18:30, Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, Mazcenu aleja 39, Jaunmārupē

Ar sagatavoto teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakciju un vides pārskata projektu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties:

Rakstveida priekšlikumus var iesniegt līdz 2018.gada 31.augustam:

  • pa pastu vai iesniedzot klātienē Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrā, adrese Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167;
  • elektroniski priekšlikumus var iesniegt iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs, iesniegumam jābūt parakstītam vai iesniegtam ar elektronisko parakstu.
  • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā www.geolatvija.lv (saite šeit).

Papildus informācija un konsultācijas Mārupes no­vada Attīstības nodaļā pie Teritorijas plānotājas Daces Žīgures – e-pasts: dace.zigure@marupe.lv, tālr.67149862, pašvaldības darba laikā.

Plānošanas dokuments attiecas uz Mārupes novada teritorijas atļauto izmantošanu, prasībām apbūvei un teritorijas izmantošanas iespējām laika posmam līdz 2026. gadam. Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs ir SIA “Grupa93” (K. Barona ielā 3–4, Rīgā, info@grupa93.lv, www.grupa93.lv, tālrunis 27373939), pamatojoties uz publiskā iepirkuma rezultātā 2017. gada 06. septembrī  noslēgto līgumu. Plānošanas dokuments izstrādāts sadarbībā ar Mārupes novada pašvaldību (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, marupe@marupe.lv, www.marupe.lv/lv, tālrunis 67934695).