Paziņojums par Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

08.06.2018.

Mārupes novada Dome 2018.gada 23.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (prot.Nr.9) “Par Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”.  Ar minēto lēmumu pieņemti saistošie noteikumi Nr. 7/2018. Ar saistošiem noteikumiem tiek apstiprināts lokālplānojums, kā arī tiek atcelts „Mārupes pagasta saimniecības „Laukkalniņi” detālplānojums”, kura teritorija pilnībā iekļāvās Lokālplānojuma teritorijā.

Lokālplānojums izstrādāts ar mērķi veicināt jaunas sporta iniciatīvas novadā, konkrētāk Tīraines ciema teritorijā BMX trases apkārtnē aptuveni 21,1 ha platībā. Ar apstiprināto lokālplānojumu tiek grozīts teritorijas funkcionālais zonējums, lai piemērotu atļauto izmantošanu sporta aktivitātēm un rekreācijai – teritorijas rietumu daļā paredzot lielāka mēroga ēkas un sporta būves, bet austrumu pusē veidojot mierīgākas atpūtas iespēju vietas, tai skaitā saglabājot teritoriju mazdārziņu kopšanai un piknika vietām, bet tuvināti daudzdzīvokļu mājām, paredzot vietu arī garāžu apbūvei. Lokālplānojumā netiek noteikti konkrēti sporta veidi un būves, ko plānots izbūvēt teritorijā, bet tas paredz vienotu koncepciju teritorijas iespējamai attīstībai, ceļu un inženierkomunikāciju izvietojumam, labiekārtojumam un publisko teritoriju risinājumam.  Lokālplānojuma īstenošanai nav noteikti konkrēti termiņi un izpildītāji - iespējamā apbūve būs atkarīga no attīstītāju ierosinājumiem. Nosacījumi īstenošanas kārtībai ir ietverti Lokālplānojuma paskaidrojuma rakstā, kā arī būtiskākie nosacījumi iekļauti  teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.

Lokālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Saistošo noteikumu īstenošana uzsākama pēc tam, kad tiks saņemts par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgās ministrijas attiecīgs paziņojums.

Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu un lokālplānojuma dokumentiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Lokālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv  un Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā. Apmeklētāju pieņemšanas laiki: pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.