Mārupes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 128, Mārupē, izsoli

11.09.2018.

Mārupes novada Dome atsavina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 128, Mārupē, Mārupes novadā.

Izsole notiks 2018.gada 5.oktobrī plkst.11:00 Mārupes domes ēkas sēžu zālē Daugavas ielā 29 Mārupē, Mārupes novadā.

Objekta nosacītā cena EUR 56 340,00.

Izsoles sākumcena EUR 56 340,00, nodrošinājums EUR 5 634,00, dalības maksa EUR 100,00 (fiziskām personām) vai EUR 200,00 (juridiskām personām).

Izsoles solis - EUR 5000,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, no 2018.gada 11.septembra līdz 2018.gada 28.septembrim plkst. 10.00 jāreģistrējas Mārupes novada Domes klientu apkalpošanas centrā, Mārupes novada domē, 1.stāvā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Mārupes novada Domes, reģ. reģ.Nr.90000012827, budžeta kontā LV69UNLA0003011130405, ar atzīmi "Nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 128, Mārupē, izsoles nodrošinājums".

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: "Nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 128, Mārupē, izsoles dalības maksa".

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2018.gada 25.septembrī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Valdi Kārkliņu, mob. tālr. 25728371.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama eiro divu nedēļu laikā no izsoles dienas.