A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” turpina veikt intensīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju apsekošanu

11.03.2019.

A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka saskaņā ar “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu”,  Ministru kabineta noteikumu Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 10. punkts nosaka, ka pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus (par to rakstiski brīdinot pakalpojuma lietotāju 30 dienas iepriekš), ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs lieto ūdenssaimniecības pakalpojumus bez pakalpojuma līguma noslēgšanas vai turpina tos lietot pēc pakalpojuma līguma izbeigšanas.

Gada laikā, kopš tiek veikta stingrāka kontrole, atklāts ne viens vien likumpārkāpējs. Tie ir dažādi privātmāju rajoni, kur īpašnieki savas mājsaimniecības pieslēguši centralizētajiem tīkliem patvaļīgi un izmanto pakalpojumus, par tiem nemaksājot. Dažiem no atklātajiem nelikumīgu pieslēgumu lietotājiem kompensācijas (soda) apmērs pēc MK noteikumos Nr.174  par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu paredzētās kārtības veido pat vairākus tūkstošus eiro. A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” aicina patvaļīgu pieslēgumu lietotājus pašiem pieteikties un atzīt savu vainu nodarījumā, nevis gaidīt, kad to atklās uzņēmuma darbinieki, lai legalizētu patvaļīgi izveidoto pieslēgumu un noslēgtu vienošanos par kompensācijas apmaksu.

A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi ir tiesības aprēķināt un piedzīt kompensāciju (sodu) (atbilstoši MK noteikumu Nr.174 (22.03.2016.) 53.-56.punktam) par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu.

Kompensāciju apmērs tiek noteikts atkarībā no pieslēguma cauruļvada diametra, ja:

1. Pakalpojuma saņemšanai tiek izmantots pieslēgums, kurš ierīkots, neievērojot normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktās prasības (patvaļīgs pieslēgums);

2. Komercuzskaites mēraparāta mezgls ir pārbūvēts bez normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādātas būvniecības dokumentācijas;

3. Uzstādītajam komercuzskaites mēraparātam ir bojāta vai noņemta plomba vai ir izdarīta neatļauta iedarbība uz komercuzskaites mēraparātu;

4. Apvadlīnijas, ugunsdzēsības aizbīdņi un citi ūdenssaimniecības sistēmas elementi ir atvērtā stāvoklī, un šī iemesla dēļ ūdens komercuzskaites mēraparāts neuzskaita visu pakalpojuma lietotāja patērēto ūdeni;

5. Bez pakalpojuma sniedzēja atļaujas ūdens tiek lietots no ugunsdzēsības hidranta.

Provizoriskais kompensāciju (sodu) apmērs (tipiskākie piemēri) skatāmi www.mkp.lv

Papildus iepriekš minētajam A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” ir tiesīgs aprēķināt un piedzīt kompensāciju par pakalpojuma līguma noteikumu pārkāpšanu jeb par pakalpojuma lietotāja augstākas piesārņojuma koncentrācijas novadīto notekūdeņu novadīšanu sadzīves kanalizācijas tīklā, nekā minēts pakalpojuma līgumā un/vai saistošajos noteikumos. Šajā gadījumā pielietojama MK noteikumos Nr. 174 (22.03.2016.) 57. - 59. punktā minētā metodoloģija.