Uzņēmējdarbība

Taksometru licenču izsniegšana

Taksometru licences un licences kartiņas

 (izsniegšana un konsultācijas)

 Ceturtdienās

 09:00 – 18:00

(12:00 – 13:00 pārtraukums)

 Iesniegumus un pielikumus par licencēm un licenču kartiņām var iesniegt:

  • Katru darba dienu Mārupes novada Domē, sekretariātā, 1.stāvā;
  • Iesniegumus un pielikumus ar elektronisko parakstu iesniedz uz e-pastu: marupe@marupe.lv vai marupe.info@marupe.lv;
  • Konsultācijas par licenču kartiņām un licencēm sniedz Attīstības nodaļas vadītājas palīdze Jolanta Kursiša, tālr. 67149875.

Licences un licenču kartiņas tiek izsniegtas 10 darba dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.

„Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Mārupes novada administratīvajā teritorijā”

Veikt pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem Mārupes novada administratīvajā teritorijā var tikai tad, kad Pārvadātājs saņēmis licenci pasažieru pārvadāšanai un licences kartīti pārvadāšanai izmantojamam transportlīdzeklim Mārupes novada Domes saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Lai saņemtu licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem, licences pieprasītājam – juridiskai personai vai fiziskai personai Mārupes novada pašvaldībā jāiesniedz:

  • noteikta parauga iesniegums licences saņemšanai (iesniegums)

Lai saņemtu licences kartīti katram pārvadāšanai izmantojamam transportlīdzeklim licences kartītes pieprasītājam – juridiskai vai fiziskai personai, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms vēlamā licences kartītes sākuma derīguma termiņa, Mārupes novada pašvaldībā jāiesniedz:

  • noteikta parauga iesniegums licences kartītes saņemšanai (iesniegums)
  • nomas līguma kopiju (ja attiecināms)
  • katra transportlīdzekļa – vieglā taksometra skaitītāja verificēšanas sertifikāta kopiju kopā ar kontroles čeku;
  • maksājuma apliecinājums par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu par katru iesniegumā licences kartītes izsniegšanai norādīto pārvadātāja pasažieru  komercpārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekli, atbilstoši pieteikumā licences kartītes izsniegšanai norādītajam(iem) mēnesim(šiem).

Mārupes novada Domes izsniegtās licences taksometriem saraksts

Informatīvais materiāls “Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avanss par vieglo taksometru”