Sabiedrība

Atkritumu apsaimniekošana

Šķirojamo atkritumu zvaniDomājot par dabas resursu taupīšanu un piesārņojuma mazināšanu, kā arī sekojot ES direktīvām, Mārupes novads ir pirmais Latvijā, kas no 2012.gada 1.jūlija ieviesis jaunu dalīto jeb šķiroto atkritumu apsaimniekošanas modeli. Tas nodrošina to, ka šķirotie sadzīves atkritumi reizi mēnesī no novada teritorijas, t.sk. no privātmājām, tiek savākti bez maksas.

Atkritumu apsaimniekošanas kārtību Mārupes novada administratīvajā teritorijā regulē Domes saistošie noteikumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā”

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem ikvienam Mārupes novada teritorijā esošajam nekustamā īpašuma īpašniekam (valdītājam, nomniekam), fiziskai vai juridiskai personai ir pienākums iekļauties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu par atkritumu savākšanu ar komersantu, kuru LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izvēlējusies un ar kuru ir noslēgusi līgumu pašvaldība.

No 2012.gada 1.jūlija turpmākos piecus gadus Mārupes novadā cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus nodrošina SIA "Eco Baltia Vide".

Informējam, ka saskaņā ar Mārupes novada Domes 2017.gada 18.janvāra sēdes lēmumu, Mārupes novadā ar 2017.gada 1.martu stājas spēkā jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa.

Jaunā apsaimniekošanas maksa noteikta, pamatojoties uz SIA „Eco Baltia Vide” iesniegumu ar lūgumu veikt izmaiņas apsaimniekošanas maksā, ņemot vērā grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā. Saeimas pieņemtie grozījumi paredz, ka no 2017. gada 1. janvāra būtiski ir paaugstināts dabas resursu nodoklis, nosakot, ka likme par 1 (vienas) tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos pieaugusi no 12,00 EUR uz 25,00 EUR.

Savukārt Saeimas pieņemtie grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā paredz, ka “dabas resursu nodokļa maksājumu pieaugumu atbilstoši nodokļa likmei, kas stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī, par periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz pašvaldības pieņemtā lēmuma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu spēkā stāšanās brīdim proporcionāli iekļauj turpmākajos maksājumos periodā līdz 2017. gada 31. decembrim”.

Ņemot vērā augstāk minēto un faktu, ka grozījumi atkritumu apsaimniekošanas maksā stājas spēkā un ir piemērojami otrā mēneša pirmajā datumā pēc Mārupes novada Domes lēmuma publicēšanas vietējā laikrakstā “Mārupes Vēstis”, no 1.marta līdz līguma darbības termiņa beigām, 2017.gada 1.jūlijam, jaunā maksa par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteikta 6,58 EUR bez PVN. Atkritumu apsaimniekošanas maksa līdz 2017.gada 1.martam paliek esošā apmērā – 5,53 EUR/mbez PVN.

Attiecīgi jauno atkritumu izvešanas maksu veido:

  • 5,53 EUR/m3 – pašreiz spēkā esošā atkritumu apsaimniekošanas maksa;
  • 0,70 EUR/m3 – pieaugums atbilstoši dabas resursu nodokļa paaugstināšanai;
  • 0,35 EUR/m3 – dabas resursa nodokļa starpība par laika periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz jaunā tarifa spēkā stāšanās brīdim 2017.gada 1.martā, proporcionāli to sadalot pa mēnešiem līdz pārejas perioda beigām – 2017. gada 1. jūlijam.

Vērtējot piedāvājumu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, Mārupes novada Dome atzinusi SIA „Eco Baltia Vide” ierosinājumu par pamatotu un apstiprinājusi piedāvāto maksu ar lēmumu.

Līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novadā starp Mārupes novada Domi un atkritumu apsaimniekotāju tika noslēgts 2012. gada 13.aprīlī un ir spēkā piecus gadus no tā noslēgšanas brīža. Tomēr, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajam, puses vienojušās par pārejas periodu līdz 2017. gada 1. jūlijam.

 

AS „Latvijas Zaļais punkts” ir organizācija, kas sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem un pašvaldībām organizē atkritumu šķirošanu un pārstrādi. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi nodrošina praktisko pārstrādei nododamo materiālu savākšanu, izvietojot un tukšojot šķiroto atkritumu konteinerus, iekārtojot un uzturot elektropreču un videi kaitīgu preču pieņemšanas laukumus, bet Latvijas Zaļais punkts finansiāli atbalsta otrreizējo izejvielu savākšanu un īsteno iedzīvotāju informēšanas aktivitātes par atkritumu šķirošanas nepieciešamību un iespējām pašvaldībā. Savāktie materiāli Latvijā un ārvalstīs tiek pārstrādāti vērtīgās izejvielās.

Nāc un uzzini vairāk: