Sabiedrība

Atbalsts kanalizācijas pieslēgumam

Mārupes novada Dome ir papildinājusi un 2016.gada 21.decembrī apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.47/2016 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”, kas nosaka kārtību, kādā Mārupes novada Dome piešķir līdzfinansējumu privātpersonai dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas un izlietošanas kārtību.  

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt privātpersona, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kuru paredzēts pieslēgt centralizētajai kanalizācijas sistēmai, un tās deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā prasībām atbilstošajā īpašumā, ja tā vai tās pirmās un otrās pakāpes radinieki vai aizbildnis, aizgādnis, aizbildnībā esoša personai, aizgādnībā esošā persona, kuru deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu  pirms pieteikuma iesniegšanas ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, un atbilst vismaz vienam līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijam.

Līdzfinansējuma piešķiršanas kritēriji:

 • personai ir piešķirts trūcīgas personas statuss;
 • personai ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss;
 • personai ir 3 (trīs) vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz 3 nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
 • persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti;
 • politiski represēta persona;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
 • Afganistānas kara dalībnieks;
 • Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
 • vientuļais pensionārs.

 

Līdzfinansējumu nepiešķir, ja personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds Mārupes novadā, personai piederošajā nekustamā īpašumā Mārupes novadā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi, un/vai ja personai ir parādi pašvaldības kapitālsabiedrībai AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”.

Līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2500,00 EUR par viena nekustamā īpašuma pieslēgumu. Līdzfinansējuma apmēra ierobežojums 2500,00 EUR var tikt palielināts līdz 5000,00 EUR, ja pieslēguma izbūves rezultātā to varēs izmantot vēl ne mazāk kā divi nekustamie īpašumi, neskaitot līdzfinansējumu saņēmušās privātpersonas nekustamo īpašumu. Mārupes pašvaldība šim mērķim no budžeta līdzekļiem 2017.gadā ir paredzējusi 50 000 EUR.

Pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai iespējams, ja ir izpildītas visas sekojošās prasības:

 • nekustamais  īpašums atrodas Mārupes novadā un tā sastāvā ir ekspluatācijā nodota viendzīvokļa dzīvojamā māja;
 • pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo īpašumu jau ir izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads un/vai tas atrodas tuvumā šim nekustamajam īpašumam;
 • pieslēguma izbūve neietver ēkas iekšējās sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūvi.

 

Lai pieteiktos līdzfinansējumam, jāiesniedz:

 • pieteikums
 • dokumenta kopija, kas apliecina iesniedzēja vai viņa ģimenes locekļu atbilstību līdzfinansējuma saņēmēja kritērijiem;
 • zemes robežu plāns, kurā ir atzīmētas esošās kanalizācijas sistēmas un vēlamā pieslēguma atrašanās vieta.

 

Mārupes novada Domes saistošie noteikumi “Par Mārupes novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”

Pašvaldība izsludina pieteikšanos atbalstam, to publicējot informatīvajā izdevumā "Mārupes Vēstis" un pašvaldības mājaslapā.