Sabiedrība

IVN paziņojumi

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu dīķsaimniecības izveidei un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguvei zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā

Vides pārraudzības valsts birojs 2018. gada 18. aprīlī (Lēmums Nr.5-02/2) ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei Mārupes novadā.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „KVL Baltic”, reģ.Nr. 40103355654, juridiskā adrese: Amatas iela 13, Mārupe, Mārupes novads, LV-2166.

Paredzētās darbības norises vietas: Mārupes novads, nekustamais īpašums „Liellauki” (kadastra Nr. 80760111455, zemes vienības kadastra Nr. 80760110699), nekustamais īpašums „Strautmaļi” (kadastra Nr. 80760110112).

p

 

Atbilstoši 1998. gada 14. oktobra likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Vides pārraudzības valsts biroja 2018. gada 20. jūlijā izdotajai ietekmes uz vidi novērtējuma programmai Nr.5-03/4 SIA „Firma L4” ir sagatavojusi IVN Ziņojumu paredzētajai darbībai Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā.

Ar sagatavoto IVN Ziņojumu var iepazīties:

 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiek organizēta: 24.04.2019. plkst.18:00 Jaunmārupes pamatskola, Mazcenu alejā 4a, Mārupes novadā, Jaunmārupē, LV – 2166.

Sabiedrība tiek aicināta piedalīties sabiedriskajā apspriešanā un 30 dienu laikā no šī Paziņojuma publicēšanas iesniegt rakstveida priekšlikumus vai viedokļus Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173, e - pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv, mājas lapas adrese: http://www.vpvb.gov.lv/lv) un SIA „Firma L4” (Jelgavas iela 90, Rīga, LV - 1004, tālrunis 67500180, e - pasta adrese firmaL4@L4.lv, mājas lapas adrese https://www.l4.lv/lv/sakumlapa/).


Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums paredzētajai darbībai Dīķsaimniecības izveide un ar to saistīta derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos "Liellauki" un "Strautmaļi"  

 

Ziņojums pieejams: https://www.l4.lv/content/uploads/2019/04/ivn_zinojums_kvl-baltic_1redakcija.pdf

Pielikumi pieejami:  https://www.l4.lv/petition/pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-zinojuma-sabiedrisko-apspriesanu-diksaimniecibas-izveidei-un-ar-to-saistitai-derigo-izraktenu-ieguvei-zemes-ipasumos-liellauki-un/

 

 

 

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu nekustamajā īpašumā „Niedras”, Mārupes novadā 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2019.gada 4.martā ir pieņēmusi  lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „ORAM OT” (reģ.Nr.40103224672) ierosinātajai darbībai – aktīvās atpūtas centra, dīķa un kabeļu trases būvniecība nekustamā īpašumā „Niedras” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 009 0035), Mārupes novadā. Paredzētā darbība saistīta arī ar derīgo izrakteņu ieguvi. Lēmums pieņemts sākotnējā izvērtējuma Nr.RI19SI0026 rezultātā. Informācija par paredzēto darbību, pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma procesu tiek publicēta Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē http://www.vpvb.gov.lv sadaļā  IVN/Projekti.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu nekustamajā īpašumā „Saulgoži-B”, Mārupes novadā

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2018.gada 30.novembrī ir pieņēmusi  lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Kvatro” ierosinātajai darbībai – dīķsaimniecības izveidei/derīgo izrakteņu ieguvei nekustamā īpašumā „Saulgoži B” (nekustamā īpašuma zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0099), Mārupes novadā. Lēmums pieņemts sākotnējā izvērtējuma Nr.RI18SI0100 rezultātā. Informācija par paredzēto darbību, pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma procesu tiek publicēta Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē http://www.vpvb.gov.lv sadaļā  IVN/Projekti.

Pieņemts lēmums neakceptēt paredzēto darbību “Kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Cenas tīrelis” Mārupes novada, Babītes novada Babītes pagasta un Olaines novada Olaines pagasta teritorijās”

Domes lēmums

Paziņojumu par pieņemto lēmumu skatīt šeit

 

Informācija sadaļā atjaunota 18.04.2019.