Sludinājumi

Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta  4.daļu, Mārupes novada Dome informē

 

Ar Mārupes novada domes 25.oktobra domes sēdes Nr.7 lēmumu Nr. 28 

 

dzēst J.B., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudu, kopā 235,40 euro (divi simti trīsdesmit pieci euro un 40 centi) par nekustamo īpašumu ______, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, kas izveidojies par 2012. gadu un 2013. gadu, līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim, t.i., 27.09.2013.

 

Ar Mārupes novada Domes 27.09.2017.sēdes Nr. 6 lēmumu Nr. 22

 

Dzēst  A. A., p.k. ____, nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudu, kopā 737,49 euro par nekustamo īpašumu _________ Jaunmārupē, Mārupes novadā, kas izveidojies par 2010. gadu, 2011. gadu un 2012. gadu, līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim, t.i., 2012. gada 19. jūnijam.

 

Dzēst I. S., p. k. _____, nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudu, kopā 285,11 euro par nekustamo īpašumu ________ Mārupē, Mārupes novadā, kas izveidojies par 2009. gadu un 2010. gadu, un par nekustamo īpašumu _______, Mārupē, Mārupes novadā, kas izveidojies par 2010. gadu un 2011. gadu, līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim, t.i., 2011. gada 24. janvārim.

 

Ar Mārupes novada Domes 2017.gada 29.marta sēdes Nr.5 lēmumu Nr. 25 dzēsts A.K. nekustamā īpašuma parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda kopā EUR 835,39, kas izveidojies par 2008., 2009., 2010. un 2011.gadu.

Ar Mārupes novada domes 2017.gada 22.februāra sēdes Nr.3 lēmumu

17.1. dzēsts M.M., personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Eur 17,68 (septiņpadsmit euro un 68 centi) un ar to saistītā nokavējuma nauda  Eur 2,25 (divi euro un 25 centi) par nekustamo īpašumu _____, Mārupe, kadastra Nr. _____, un kadastra Nr. _____, kas izveidojies par 2013. gadu un 2014. gadu līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim, t.i., 2014. gada 10. februārim.

 17.2. dzēsts J.U., personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Eur 12,02 (divpadsmitt euro un 02 centi) un ar to saistītā nokavējuma nauda   Eur 1,10 (viens euro un 10 centi) par nekustamo īpašumu _____, Mārupē, kadastra Nr. _____,  un kadastra Nr. _____, kas izveidojies par 2014. gadu līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim, t.i., 2014. gada 6. janvārim.

17.3. dzēsts SIA “Daugavas Kruīzs” reģistrācijas Nr. _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Eur 29,68 (divdesmit deviņi euro un 68 centi) un ar to saistītā nokavējuma nauda Eur 14,95 (četrpadsmit euro un 95 centi).

Ar Mārupes novada domes 2016.gada 26.oktobra sēdes Nr. 14 lēmumu

Nr. 17.1. dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Eur 3156,41 (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit seši euro un 41 cents) un ar to saistītā nokavējuma nauda Eur 61,83 (sešdesmit viens euro un 83 centi) SIA „R.E.D. Pro”.

Nr. 17.2. dzēsts I.A. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Eur 107,30 (viens simts septiņi euro un 30 centi) un ar to saistītā nokavējuma nauda Eur 3,95 (trīs euro un 95 centi).

Nr. 17.3. dzēsts M.S. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Eur 51,98 (piecdesmit viens euro un 98 centi) un ar to saistītā nokavējuma nauda Eur 24,54 (divdesmit četri euro un 54 centi).

 

Ar Mārupes novada Domes 2016.gada 28.septembra sēdes Nr. 11 lēmumu:

Nr. 21.1. Dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds 6345, 53 EUR (seši tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci euro un 53 cents) un ar to saistītā nokavējuma nauda 792,92 EUR (septiņi simti deviņdesmit divi euro un 92 centi) SIA „Mājas Dizains Grupa”.

Nr. 21.2. Dzēsts M.R., personas kods _______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds 54,20 Eur (piecdesmit četri euro un 20 centi) un ar to saistītā nokavējuma nauda 7,11 (septiņi euro  un 11 centi) par nekustamo īpašumu Mazā Ūdru iela 2, Mārupē.

Nr. 21.3. Dzēsts J.D., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds 580,67 Eur (pieci simti astoņdesmit euro un 67 centi) un ar to saistītā nokavējuma nauda 258,90 (divi simti piecdesmit astoņi euro  un 90 centi) par nekustamo īpašumu Zeltiņu iela (Maldavas-1) 88, Mārupē.

Nr. 21.4. Dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds 1293,34 EUR (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit trīs euro un 34 centi) un ar to saistītā nokavējuma nauda 1189,45 EUR (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit deviņi euro un 45 centi) SIA „Citadele Invest Grupa”.

Nr. 21.5. Dzēsts K.T., personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds EUR 51,18 (piecdesmit viens euro un 18 centi) un ar to saistītā nokavējuma nauda EUR 3,25 (trīs euro  un 25 centi) par nekustamo īpašumu Zemturu iela 16-19, Mārupē, un Zemturu iela 19, Mārupē.

Nr. 21.6. Dzēsts A.G., personas kods ____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds EUR  462,90 (četri simti  sešdesmit divi euro un 90 centi) un ar to saistītā nokavējuma nauda EUR  46,88 (četrdesmit seši euro  un 88 centi) par nekustamo īpašumu Mārupītes gatve 80, Mārupē.

Nr. 21.7. Dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds 21,49 EUR (divdesmit viens euro un 49 centi) un ar to saistītā nokavējuma nauda 3,83 EUR (trīs euro un 83 centi) SIA „SMZ”, reģistrācijas.

Nr. 21.8. Dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds 463,84 EUR (četri simti sešdesmit trīs euro un 84 centi) SIA „RAVUS”.

Nr. 21.9. Dzēsts M.M., personas kods ___, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds 1309,16 Eur (viens tūkstotis trīs simti deviņi euro un 16 centi) un ar to saistītā nokavējuma nauda 517,25 Eur (pieci simti septiņpadsmit euro  un 25 centi) par nekustamajiem īpašumiem Ziedoņu iela 3,  Mārupe, Vīnkalnu iela 27, Mārupe, Vīnkalnu iela 23, Mārupe, Vīnkalnu iela 11, Mārupe,  Vīnkalnu iela 9, Mārupe, un Vīnkalnu iela 7, Mārupe.

Nr. 21.10. Dzēsts M.M., personas kods ___, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds EUR 279, 12 (divi simti septiņdesmit deviņi euro un 12 centi) un ar to saistītā nokavējuma nauda EUR 55, 93 (piecdesmit pieci euro  un 93 centi) par nekustamajiem īpašumiem „Daiņas”, Mārupes novads, Mauriņu iela 32, Mārupe, Pērses iela 11, Mārupe, Pētera iela 13, Mārupe, Pētera iela 15, Mārupe, „Rasmas”, Mārupes novads.

Ar Mārupes novada domes 30.novembra Domes sēdes lēmumu:

Nr, 29.1. dzēsts A.G. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Eur 1696,87 (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit seši euro un 87 centi) un ar to saistītā nokavējuma nauda Eur 424,08 (četri simti divdesmit četri euro un 08 centi) par nekustamo īpašumu ____________, kas izveidojies pirms 2012 gada un 2012. gadā līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim, t.i., 2012.  gada 1. augustam.

Nr.29.2 dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Eur 342,11 (trīs simti četrdesmit divi euro un 11 centi) un ar to saistītā nokavējuma nauda Eur 57,69 (piecdesmit septiņi euro un 69 centi) SIA „LAMBERTU NAMI”.

Nr. 29.3 dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Eur 11462,44 (vienpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit divi euro un 44 centi) un ar to saistītā nokavējuma nauda Eur 8819,48 (astoņi tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit euro un 48 centi) SIA „GENERAL INVESTMENT CORPORATION.

Nr. 29.4 dzēsts R.B. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds Eur 291, 55 (divi simti deviņdesmit viens euro un 55 centi) un ar to saistītā nokavējuma nauda Eur 93,98 (deviņdesmit trīs euro un 98 centi) par nekustamo īpašumu ______, kas izveidojies pirms 2012. gada, 2012. gadā un 2013. gadā līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim, t.i., 2013. gada 6. septembrim.

Nr. 29.5 dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds un ar to saistītā nokavējuma nauda sekojošām juridiskām personām: A/S „Rīgas investīciju nams”, 97,65 eiro apmērā, SIA „BN”, 1610,8 eiro apmērā, SIA „Mobil Betons”, 895,66 eiro apmērā, SIA „Piknika lietas”, 497,52 eiro apmērā, SIA „SAVATI-M”, 2508,87 eiro apmērā, SIA „RAAL”, 17874,73 eiro apmērā, SIA „LARR Constructions”, 1465,99 eiro apmērā.