Sludinājumi

Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta  4.daļu, Mārupes novada Dome informē par pieņemto lēmumu

 

Mārupes novada domes 2019.gada 27.marta sēdes lēmums Nr 19:

Nr. 19.1. Dzēst J.R. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 540,14 eiro (pieci simti četrdesmit eiro un 14 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 683,50 (seši simti astoņdesmit trīs eiro  un 50 centi) par nekustamo īpašumu Kantora iela 115, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 003 0259, Kantora iela 117, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 003 0265 un Lielā iela 45, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 003 1099, kas izveidojies no 2009.gada janvāra līdz 2009.gada oktobrim, līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.

Nr. 19.2. Dzēst O.J. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 291,62 eiro (divi simti deviņdesmit viens eiro un 62 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 95,88 eiro (deviņdesmit pieci eiro  un 88 centi) par nekustamo īpašumu Zeltrītu ielā 20-2, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 900 2288, Nr.8076 007 1591, kas izveidojies no 2011.gada janvāra līdz 2015.gada augustam, līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.

Nr. 19.3. Dzēst A.N. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 104,73 Eur (viens simts četri euro un 73 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 140,41 (viens simts četrdesmit euro  un 41 cents) par nekustamo īpašumu Lielā iela 37-30, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 900 1355, Nr.8076 003 0871, kas izveidojies no 2015.gada janvāra līdz 2016.gada martam, līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.

Nr. 19.4. Dzēst SIA “Supremus investīcijas”, reģ. Nr.40003748471, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 518,98 Eiro  (pieci simi astoņpadsmit euro un 98 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 540,47 eiro (pieci simti četrdesmit euro un  47 centi).

Nr. 19.5. Dzēst SIA “MARUPE DEVELOPMENT”, reģ. Nr.40003762530, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 84,72 eiro (astoņdesmit četri eiro un 72 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 84,72 eiro (astoņdesmit četri eiro un  72 centi).

Nr. 19.6. Dzēst I.L. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 152,98 eiro (viens simts piecdesmit divi eiro un 98 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 136,14 eiro (viens simts trīsdesmit seši eiro  un 14 centi) par nekustamajiem īpašumiem “Balti”, Mārupes novads, kadastra Nr.8076004 0049, “Muižas B”, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 004 0048 un “Muižas E”, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 004 0050, kas izveidojies no 2010.gada janvāra līdz 2012.gada jūlijam, līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.

Mārupes novada domes 2018.gada 19.decembra sēdes Nr. 16 lēmums: 

Nr. 17.1. Dzēst A.P., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 749.94 Eur un ar to saistīto nokavējuma naudu 320,16 Eur par 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Spilvas iela 4, Mārupē, Mārupes novads, kadastra Nr. _______, kas izveidojies no 2014. gada līdz 2015 . gadam, t.i., līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim. 

Nr. 17.2. Dzēst J.P., personas kods______, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 192,14 Eur apmērā un ar to saistīto nokavējuma naudu 21,97 Eur apmērā par 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Spilvas iela 4, Mārupē, Mārupes novads, kadastra Nr. _______, kas izveidojies no 2014. gada līdz 2015 . gadam, t.i., līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim. 

Nr. 17.3. Dzēst V.H., personas kods______, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 104,28 Eur apmērā un ar to saistīto nokavējuma naudu 8,38 Eur apmērā par nekustamo īpašumu ,,Kalniņi-1", Mārupes novads, kadastra Nr.______, kas izveidojies līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.