Projektu jaunumi

Jaunmārupē izbūvēts ielu basketbola laukums un uzstādīti trenažieri

28.06.2013.
Projekta „Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma pilnveidošana Jaunmārupē, Mazcenu alejā 3/1” (Nr.12-04-LL37-L413201-000007) ietvaros Jaunmārupē iepretim dienas centram „Švarcenieki” pie skeitparka atklāts apgaismots ielu basketbola laukums. Līdzās basketbola laukumam izvietoti trenažieri ielu vingrotājiem. Projekts īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansiālu atbalstu. Vairāk informācijas par projektu lasīt šeit .

Turcijas izglītības sistēmas pārstāvji viesojas Mārupē

27.05.2013.
Turpinot sadarbību, kas aizsākās ar Mārupes pašvaldības speciālistu vizīti pagājušā gada oktobrī Kilis pilsētā Turcijā, projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” ietvaros no 20.līdz 26.maijam Mārupes novadā viesojās delegācija no Turcijas. Šī projekta iniciators un vadošais partneris ir Kilis reģionālā pārvalde, kas uzaicināja Mārupes pašvaldību piedalīties projektā un dalīties pieredzē. Turcijas delegācijā Latvijā tika pārstāvēti visi projekta partneri - Kilis reģionālā pārvalde, Ekrem Cetin pamatskola, Toki pamatskola un Kilis Jaunatnes un sporta klubs, kopumā 12 cilvēki. Viesi apmeklēja Mārup...

Projektā „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” iesaistās Valda Zoša

01.02.2013.
Valda Zoša ir Olaines speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” vadītāja. Pateicoties vērā ņemamajai pieredzei un izglītībai, viņa lieliski spēj novērtēt bērnu ar īpašām vajadzībām nepieciešamības un spējas iekļauties kopējā izglītības sistēmā. Valda ir ieguvusi profesionālo maģistra grādu skolvadībā. Viņai ir pirmsskolas izglītības iestādes audzinātājas kvalifikācija, kas iegūta Rīgas pedagoģiskajā skolā, LPI Pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas diploms ar iegūtu kvalifikāciju pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja, pirmsskolas audzināšanas metodika. Valda ir pabeigu...

Īstenots Eiropas Sociālā fonda finansēts projekts

19.12.2012.
Laikā no 01.04.2012. – 31.12.2012. tika īstenots projekts „Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā” (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/076). Projekta galvenais mērķisbija panākt aktīvāku un kvalitatīvāku Mārupes novada Domes līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot pašvaldības darbiniekus, kā efektīvi plānot darbus, lai iegūt...

Izglītības un zinātnes ministrija atbalsta Tīraines ciema jauniešu iniciatīvu

06.12.2012.
Mārupes novada Domes Sociālā dienesta dienas centrā „Tīraine” tā vadītājas Sandras Ivbules vadībā tiek īstenots projekts „ Resursu punkta jauniešiem izveide Mārupes pašvaldības Dienas centrā „Tīraine” sadarbībā ar jaunatnes organizāciju "Jauniešu ideju darbnīca. ” Projekts īstenots jaunatnes politikas valsts programmas 2012. gadam apakšaktivitātes „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām” ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot resursu punktu Mārupes novada dienas centrā „Tīraine”, lai novada jauniešiem nodrošinātu bezmaksas iespēju izmant...

Pieredzes apmaiņas vizīte Turcijā mūžiglītības programmas Comenius ietvaros

08.11.2012.
Projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību”, kas ar Eiropas Savienības finansējumu tiek īstenots mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas Reģionālās partnerības ietvaros, š.g. oktobra beigās Mārupes pašvaldības darba grupa devās vizītē uz Kilis pilsētu Turcijā, lai iepazītu un attīstītu iekļaujošas izglītības īstenošanu abu dalībvalstu pašvaldību izglītības iestādēs. Vizītes ietvaros projekta dalībnieki iepazinās ar projekta „Ceļā uz iekļaujošo izglītību” partneriem, izzināja Turcijas izglītības, sociālo un kultūras vidi, kā arī iepazinās ar Turcijas izglītības sistēmu, plāniem, darbībām...

Izglītības un zinātnes ministrija atbalsta Jaunmārupes jauniešu radošās iniciatīvas

29.10.2012.
Mārupes novada Domes Dienas centrā „Švarcenieki” tās vadītāja Gata Vācieša vadībā tiek īstenots projekts „Jauniešu radošā iespēja” . Projekts īstenots jaunatnes politikas valsts programmas 2012. gadam apakšaktivitātes “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 1896.00 un tās 100% apmērā finansē Izglītības un zinātnes ministrija. Projekta mērķis ir atbalstīt Jaunmārupes jauniešu radošās inici...

Mārupes novada Domes darbinieki viesojas Jaunpilī Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta ietvaros

01.10.2012.
Ar 100% Eiropas Sociālā fonda finansējumu laika posmā no 01.04.2012. – 31.12.2012. tiek īstenots projekts "Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā”. Tā ietvaros piektdien, 28.09.2012. vienpadsmit Mārupes novada Domes un tās iestāžu darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Jaunpils novada domi. Vizītes ietvaros tika dibināti sadarbības kontakti un notika pieredzes apmaiņa par līdzšinējo pieredzi Eiropas Savienības un...

Projekta "Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija" realizācija

23.09.2012.
Laikā no 2010.gada janvāra līdz š.g. septembrim Mārupes novadā tika īstenots projekts „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija”(identifikācijas Nr. 3DP/3.2.2.1.2/IPIA/VIAA/526). Projekta ietvaros 4 Mārupes novada skolas tika apgādātas ar 24 stacionārajiem datoriem un 4 portatīvajiem datoriem, iegādāti 3 multimediju tehnikas komplekti – 3 interaktīvas tāfeles un 3 projektori, kā arī attīstīts 1 lokālais datortīkls. Līdz ar to, Jaunmārupes sākumskola, Mārupes pamatskola, Mārupes vidusskola un Skultes sākumskola nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās efektīvu informāci...

Mārupes novada Domes darbinieki izglītojas Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta ietvaros

22.09.2012.
Ar 100% Eiropas Sociālā fonda finansējumu laika posmā no 04.09.2012. – 19.09.2012. projekta "Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā” ietvaros 30 Mārupes novada Domes un tās iestāžu darbinieki apguva zinības, kā efektīvi plānot laiku un organizēt darbu. Pateicoties Eiropas Sociālā fonda sniegtajai iespējai, Mārupes novada Domes darbinieki spēs aktīvāk un efektīvāk iesaistīties Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārē...

Projektā „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” iesaistās Ilona Laizāne

03.09.2012.
Savas darba gaitas psihologa amatā Ilona Laizāne uzsāka pirms piecpadsmit gadiem speciālajā internātpamatskolā, kurā mācās skolēni ar garīgas attīstības traucējumiem. Tur strādājot, viņa ir izveidojusi labas prasmes individuālās psihodiagnostikas jomā, grupu izpētē, sadarbībā ar ģimenēm un dažādām valsts un pašvaldību institūcijām. Paralēli darbam skolā viņa no 2004.gada lasa lekcijas dažādām auditorijām. Piemēram, RPIVA psiholoģijas un pedagoģijas studentiem – bakalauriem un maģistrantiem attīstības psiholoģijā, psihodiagnostikā, un vadīja aktīvās prakses skolā. Viņa ir apguvusi grupu vadīšan...

Uzsākta projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” īstenošana

01.08.2012.
2012.gada 26.jūlijā Mārupes novada Dome noslēdza līgumu Nr. 2012-1-TR1-COM13-394662 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” (Towards Inclusive Education) īstenošanu. Projekts tiek īstenots mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas reģionālās partnerības ietvaros. Projekta vadošais partneris ir no Turcijas – Kilis provinces nacionālās izglītības pārvalde (Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü). Projektā piedalās: 1. Mārupes novada Dome 2. Mārupes pamatskola 3. Jaunmārupes sākumskola 4. Dienas centrs „Švarcenieki” 5. Kilis reģionālā pārvalde (Kilis...

Veiksmīgi rit darbi pie jaunā ūdens attīrīšanas iekārtu kompleksa izveides Mārupē

26.07.2012.
ES Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē” ietvaros veiksmīgi norit 2011. gada vasarā Kantora ielā 97 uzsāktie būvdarbi pie jaunas tīrā ūdens ieguves, attīrīšanas un uzglabāšanas stacijas izveides. Ar tās palīdzību Mārupes un Tīraines iedzīvotājiem centrālajos ūdensapgādes tīklos būs iespēja saņemt izcilas kvalitātes dzeramo ūdeni, kas atbilst LR un ES normatīvu prasībām. Jaunā kompleksa izbūve notiek, ņemot vērā novada attīstības tendences, kas nepārprotami liecina par ūdens patēriņa pieaugumu. Straujās ūdenssaimniecības infrastruktūras att...

Izstrādāts interaktīvs elektroniskais buklets par ES finanšu piesaistes iespējām

23.07.2012.
Rīgas plānošanas reģions ir izstrādājis interaktīvu elektronisko bukletu, kas sniedz informāciju par Eiropas Savienības (ES) finanšu piesaistes iespējām. Buklets paredzēts plašai lietotāju auditorijai – pašvaldībām un tās iestādēm, valsts iestādēm, nevalstiskām organizācijām, uzņēmējiem, kā arī fiziskām personām. Galvenais mērķis, veidojot interaktīvo elektronisko bukletu, bijis radīt maksimāli ērti un vienkārši izmantojamu finansējuma avotu meklētāju. Interaktīvais elektroniskais buklets sniedz atbalstu projektu iniciēšanā, ļaujot „soli par solim” atlasīt informāciju, ņemot vērā katra projekt...

Finansiāli atbalstīta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē” 2. kārta

16.07.2012.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ES Kohēzijas fonda (KF) finansiālu atbalstu guvusi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē” 2. kārta. Tās ietvaros paredzēta dzeramā ūdens apgādes tīklu izbūve gandrīz 3 km garumā, sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tīklu paplašināšana vairāk kā 32 km garumā, kā arī sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamo sūkņu staciju izveide. Projekta teritorijā, kas ietver Mārupes apdzīvotās vietas Tēriņi, Mārupe un Tīraine, jau uzsākta projekta 1. kārtas realizācija. Tās laikā plānots izbūvēt kanalizācijas un ūdensapgādes maģistrālos tīklus, tīrā ūd...

Piešķirts ES finansējums Skultes ciemata ūdenssaimniecības attīstībai

10.07.2012.
A/S Mārupes komunālie pakalpojumi informē, ka projekta „Mārupes novada Skultes ciemata ūdenssaimniecības attīstība” 1. kārtai ir piešķirts līdzfinansējums no ES ERAF fonda līdzekļiem. Minētā projekta prioritāte ir Skultē esošās ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana. Projekta realizācija ļaus: nodrošināt pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegādi Skultes projekta teritorijas iedzīvotājiem atbilstoši Latvijas un ES standartu prasībām; nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši Latvijas un ES standartu prasībām, tādējādi samazinot vides piesārņojumu; atjaunot morāli un tehniski novecojušo ūdenss...

Turpinās projekta īstenošana.

02.07.2012.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Mārupes novada Dome turpina īstenot projektu „Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā”. Projekta galvenais mērķis ir panākt aktīvāku un kvalitatīvāku Mārupes novada Domes līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot 30 pašvaldības darbiniekus, kā efektīvi plānot darbus, lai iegūtu iespējami vairāk lai...

Turpinās projekta „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” īstenošana

02.07.2012.
Mārupes novada Dome turpina īstenot projektu „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” (vienošanās Nr. 2009/0241/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/526). Tas tiek īstenots 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros. Projektu finansē no šādiem avotiem: Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums; Valsts budžeta finansējums. Projektu administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Projekta īstenošanas laiks: 01.2010. – 09.2012. Projekta ietvaros: Mārupes pamatskolai iegādāts 1 portatīvais dators un 1 multimediju tehnikas komplekts. Jaunmārupes sākumskolai...

Projekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē" 1.kārta

30.06.2012.
Informāciju par ielām, kurās tiks veikta ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras izbūve, lūdzu, SKATĪT KARTĒ. Pirmdien, 22.augustā, Mārupē ES Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē” ietvaros notika svinīgā līguma parakstīšana ar būvfirmu „Re&Re” par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbiem Mārupē. Svinīgajā līguma parakstīšanas pasākumā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, a/s „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Juris Ivanovs...