Aktuālie projekti

Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā

Nr. 1-08/304/2018

Mārupes novada pašvaldība īsteno Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansēto projektu “Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā”.

Projekta mērķis ir vides infrastruktūras sakārtošana Mārupes novadā, izveidojot decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietu, lai nodrošinātu normatīvo aktu par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu prasības, un samazinātu decentralizēto kanalizācijas sistēmu radītos draudus cilvēku veselībai un videi.

Projekta ietvaros līdz 2019.gada septembra beigām Vecozolu ielā 103, Tīrainē, Mārupes nov. tiks iekārtots decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkts, lai novadā nodrošinātu nepārtrauktu un drošu decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 77 500,00 EUR. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansējums ir 46 500,00 EUR jeb 60% no kopējām projekta attiecināmajam izmaksām, pārējais finansējums 31 000 EUR ir pašvaldības finansējums.

Projekta īstenošanas periods: 18.06.2018. – 31.10.2019.

Projekta kontaktpersona: Mārupes novada domes Attīstības nodaļas projektu koordinatore Iveta Eizengrauda, tālr.: 67149876, e-pasts: iveta.eizengrauda@marupe.lv.

lvaf1.jpg

Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana

ES līdzfinansē

Nr. 8.1.2.0/17/I/006

Projekta mērķis ir Mārupes vidusskolas infrastruktūras attīstība, veicot ergonomiskas, izglītojamo skaitam atbilstošas mācību vides izveidi. Rezultātā tiks sekmēta plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpeniska ieviešana.

Projektā plānotās darbības, kas tiks veiktas, lai attīstītu izglītības iestādes infrastruktūru:

1) izglītības iestādes ēkas piebūves būvniecība, izveidojot ergonomisku mācību vidi – jaunas mācību klases, t.sk. divus dabaszinību kabinetus;

2) informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;

3) esošās ēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, paaugstinot ēkas energoefektivitāti;

4) multifunkcionālas mācību telpas pārbūve.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks modernizēta viena vispārējās izglītības iestāde - Mārupes vidusskola, uzbūvējot piebūvi un nodrošinot piebūves pilnu pabeigtību. Vidējais izglītojamo skaits (labuma guvēji no projekta īstenošanas)  - 1100 skolēni.

Provizoriskas projekta kopējās izmaksas ir 3 435 663,49 eiro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 2 778 494 eiro un valsts budžeta dotācija 55 676,83 eiro.

Projekts tiks īstenots no 01.2018. – 12.2021.

Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā

ES līdzfinansē

Pašvaldība īsteno Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētu projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” (Nr. 3.3.1.0/16/I/016).

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Mārupes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ielu un ceļu infrastruktūrā – pašvaldībai atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.pantam nodrošinot vienu no tās autonomajām funkcijām – pārbūvēt komersantu darbībai nepieciešamo ielu un ceļu infrastruktūru, bet komersantiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 593 no 13.10.2015. noteiktajā termiņā attīstīt savu komercdarbību, radot jaunas darba vietas un veicot nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos.

Projekta ietvaros tiks veikta ielu un ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana, pārbūvējot ceļu C-16 posmā no ceļa C-15 (Alpi-Dumpji) līdz Dzirnieku ielai, Dzirnieku ielu posmā no īpašuma Dzirnieku ielā 15 līdz Peronu ielai un ceļu C-15 posmā no C-16 līdz Stīpnieku ceļam. 12.03.2018. pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ceļa C-13 no Dzirnieku ielas līdz Stīpnieku ceļam iekļaušanu projekta apjomos.

Plānojam, ka projekta īstenošanas rezultātā: 
1) ne mazāk kā 17 komersanti būs guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā; 
2) komersanti, kas būs guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā, radīs ne mazāk kā 81 jaunu darba vietu; 
3) no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos sasniegs ne mazāk kā 3 554 933 eiro.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 2 370 759 eiro. No tām piešķirtais Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 1 501 600 eiro.

Projekts tiks īstenots no 07.07.2017. līdz 06.12.2018. 

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā

ES līdzfinansē

Mārupes novada Dome ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) īstenošanu. Projekts tiks īstenots “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekta budžets: 196 051,00 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 166 643,35 eiro un valsts budžeta finansējums – 29 407,65 eiro. Projekta pasākumus 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Projekts tiks īstenots trīs gadus, t.i. no 2017. – 2019.gadam.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas pakalpojumiem Mārupes novada iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta mērķa grupa ir visi Latvijas iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:

 • iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;
 • trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji;
 • bezdarbnieki;
 • personas ar invaliditāti;
 • iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem;
 • bērni;
 • pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.

Projekta īstenošanas rezultātā:

 • Mārupes novada iedzīvotājiem būs uzlabota pieejamība veselības veicināšanas pakalpojumiem – nodrošināts veselības veicināšanas pasākumu komplekss;
 • mainīta iedzīvotāju domāšana attiecībā uz veselīgu dzīvesveidu, mainīti iedzīvotāju ieradumi;
 • 1465 atbalsta mērķa grupas iedzīvotāji tiks iesaistīti dažādos veselības veicināšanas pasākumos.

Projekta ietvaros paredzētie pasākumi:

 • Izglītojošas rotaļu nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs.
 • Izglītojošas rotaļu nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (1. – 4.klase).
 • Izglītojošas nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5. – 12. klase).
 •  Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par vielu un procesu atkarībām Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (1.-12.klase).
 • Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5.-12.klase).
 • Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par garīgo veselību Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5.-12.klase).
 • Veselības veicināšanas nometnes Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.
 • Veselīga uztura un fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana grūtniecēm.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana grūtniecēm.
 • Veselīga uztura jautājumu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+.
 • Fizisko aktivitāšu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+.
 • Veselīga dzīvesveida popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+ – ekskursija senioriem par un ap veselīgu uzturu un dzīvesveidu.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana sabiedrībā – interešu grupas iedzīvotājiem.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana Mārupē – orientēšanās pasākums visām vecuma grupām.
 • Fizisko aktivitāšu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+ – veselības diena.
 • Fizisko aktivitāšu popularizēšana – veselības diena Skultes ciemā.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana Jaunmārupes un Skultes ciemos.        

Ar projekta darba plānu 2017.gadam var iepazīties šeit.

Skultes dabas un atpūtas parka izveide

Nr. 17-04-AL04-A019.2202-000001

Projekta mērķis ir padarīt pievilcīgāku atpūtas vidi Skultes ciemā, izveidojot atpūtas parku.

2018.gada būvniecības sezonā parkā pie dienas centra “Skulte” tiks izveidoti gājēju celiņi un uzstādītas līdzsvaru laipas.

Projekta budžets ir 101 660,45 EUR. Attiecināmās izmaksas 50 000 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 45 000 EUR.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā un sociālajos portālos.


ES līdzfinansē

Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana

Nr. 17-04-AL04-A019.2205-000002

Projekta mērķis ir padarīt pievilcīgāku tūrisma un atpūtas vidi Jaunmārupes ciemā, labiekārtojot vienīgo vietējas nozīmes arhitektūras pieminekli novadā – Švarcenieku muižas parku.

Projekta ietvaros 2018.gada būvniecības sezonā plānots atjaunot stādījumu struktūru, saglabājot vēsturisko izskatu, izveidot funkcionāli izmantojamu celiņu tīklu ar atpūtas vietām, soliņiem, atkritumu urnām un velo turētājiem, uzstādīt informācijas stendu.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 50 000 EUR, no tām 45 000 EUR finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Pašvaldības līdzfinansējums ir 5 000 EUR.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā un sociālajos portālos.

ES līdzfinansē

Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde pirmskolas izglītības iestādei “Mārzemīte” un Mārupes vidusskolai

Ģerbonis

 

IZM

 

 

Sportam

 

Īstenošanas laiks: līdz 01.11.2016.

Projekta rezultāts pirmskolas izglītības iestādē “Mārzemīte” – iegādāts sporta inventārs un aprīkojums pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai: vingrošanas soli, vingrošanas nūjas, basketbola bumbas, masāžas bumbas, porlona bumbas, kaste bumbām, florbola vārti, nūjas un bumbas, basketbola grozs ar statīvu, masāžas un balansēšanas puslodes, lecamauklas, futbola vārti, sporta paklāji, barjeras, tunelis, piepūšamās puslodes, mīksto formu komplekts, trepītes, plaukstas un pēdas neslīdošs komplekts kā arī batuts. Iegādāto inventāru izmantos visi izglītības iestādes audzēkņi – 280 bērni, kas veicinās bērnu veselības nostiprināšanu un daudzpusīgas personības veidošanos.

Projekta rezultāts Mārupes vidusskolā – papildināta un uzlabota sporta inventāra bāze ar kvalitatīvu un atbilstošu inventāru – futbola stadiona apavu birsti, kā arī futbola, basketbola un volejbola bumbām, lai nodrošinātu projekta “Sporto visa klase” īstenošanu 2016/2017 mācību gadā. Iegādāto inventāru varēs izmantot ne tikai projekta “Sporto visa klase” ietvaros papildus fakultatīvajās sporta nodarbībās, bet arī atbilstoši apstiprinātās izglītības programmas mācību priekšmeta “Sports” nodrošināšanai visiem vidusskolas skolēniem, kustību rotaļām un organizējot dažādas sacensības un turnīrus. 
 
Projekta mērķis ir uzlabot Mārupes novada vispārējo izglītības iestāžu sporta, tajā skaitā arī pirmsskolas izglītības iestāžu sporta inventāra (materiālo) bāzi, tādejādi sekmējot attiecīgā vispārējā izglītības posma vajadzībām atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju apguvi, kā arī lai veicinātu izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo veselību.

Projekta kopējā summa EUR 6819,60, tajā skaitā:

Valsts budžeta finansējums EUR 3409,80

Pašvaldības finansējums EUR 3409,80

Bumbas

Velo apkopes stendu uzstādīšana

PROJEKTS (Nr.16-04-AL04-A019.2201-000001) “Velo apkopes stendu uzstādīšana”

Mārupes novada dome ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta Nr.16-04-AL04-A019.2201-000001 “Velo apkopes stendu uzstādīšana” atbilstību publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un uzsākusi projekta īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakš pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” 2.1. rīcībā “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2017.gada 1.jūlijam

Projekta rezultāts: Mārupes novadā pieejamas trīs pašapkalpošanās velo apkopes stacijas Mārupē, Konrādu skvērā, Konrādu ielā 7, Jaunmārupē pie Dienas centra “Švarcenieki”, Mazcenu alejā 4 un Skultē pie Dienas centra “Skulte”, Skultes ielā 31. Projekta īstenošanas rezultātā novadā pieejamas trīs vietas ar iespēju pavadīt brīvo laiku, darbojoties jaunās sabiedriskās aktivitātēs, veicot sīkus velosipēdu remontdarbus.

Publiskais velo pumpis un velo remontu stends sastāv no:

Publiskais velo pumpis:

 • Slīpēta nerūsējošā tērauda korpuss;
 • Stingri valcēts uzgalis no metāla

Publiskais velo remonta stends:

 • Slīpēta nerūsējošā tērauda korpuss;
 • 2 skrūvgriežņi +/-;
 • 2 stellatslēgas;
 • 2 riepu maiņas lāpstiņas;
 • 1 komplekts ar seškantēm;
 • 1 multifunkcionāla atslēga

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās sabiedriskās aktivitātēs, tādā veidā palielinot vietas attīstību un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma pakalpojumu un produktu piedāvājumam.

Projekta kopējā summa EUR 3956,70, tajā skaitā: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums EUR 3561,02 un Mārupes pašvaldības finansējums EUR 395,68

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.  

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā www.pierigaspartneriba.lvun sociālajos portālos (facebook.com/pierigaspartneriba/ | instagram.com/pierigas_partneriba | twitter.com/VRG_Pieriga

ES līdzfinansē

Zaļā iepirkuma, teritorijas plānojuma un vides infrastruktūras attīstības pieredzes apmaiņa Zviedrijā un Dānijā

Mārupes pašvaldība īsteno projektu “Zaļā iepirkuma, teritorijas plānojuma un vides infrastruktūras attīstības pieredzes apmaiņa Zviedrijā un Dānijā” (Nr. PA-GRO-1000). Projekts tiek īstenots Ziemeļu – Baltijas valstu mobilitātes programmas publiskajai administrācijai ietvaros.

Projekta ietvaros Mārupes pašvaldības speciālisti dosies pieredzes apmaiņā uz Gavle pašvaldību Zviedrijā un Kolding pašvaldību Dānijā, lai dalītos pieredzē par tādām tēmām kā zaļais iepirkums, tā piemērošanas iespējas būvniecības projektos, teritorijas plānošana un publiskās infrastruktūras attīstīšana.

Projekta īstenošanai pašvaldība ir saņēmusi Ziemeļu – Baltijas valstu mobilitātes programmas finansējumu 4390 EUR apmērā.

pohja-balti_mobiilsusprogramm.jpg

 

Informācija sadaļā atjaunota 24.04.2019.