Saistošie noteikumi

Ar detālplānojumiem saistītie Pašvaldības saistošie noteikumi pieejami citā sadaļā. Skatīt šeit.

Pašvaldība
Dokumenta nosaukums Numurs Datums Datne
Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 47/2016
Par Mārupes novada pašvaldības 2018.gada budžeta apstiprināšanu Nr. 1/2018
Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai 46/2016
Par Mārupes novada Domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu 24/2015
Par pašvaldības atbalstu projektiem, kuru realizācijai tiek piesaistīts publiskais finansējums 18/2011
Mārupes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases 10/2012
Noteikumi par Mārupes novada simbolikas izmantošanu 24/2012
Par Mārupes novada pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu 1
Par Mārupes novada pašvaldības 2015.gada budžeta apstiprināšanu 1/2015
Par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžeta apstiprināšanu 4/2017
Par Mārupes novada pašvaldības 2016.gada budžeta apstiprināšanu 2/2016
“Mārupes novada pašvaldības nolikums” 11/2016
Izglītība, kultūra
Dokumenta nosaukums Numurs Datums Datne
Par kultūras un kultūrizglītības projektu un radošo darbību atbalstu Mārupes novadā 42/2016
Par līdzfinansējumu Mārupes Mūzikas un mākslas skolai 18 /2013
Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība 32/2016
Par datu bāzes „Mārupes novada privātie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji” izveidošanas un uzturēšanas kārtību 22/2015
Par atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību par bērnu, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē 27/2016
Dažādi
Dokumenta nosaukums Numurs Datums Datne
„Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” 19/2016
Par kārtību, kādā pašvaldība atbalsta sabiedriski nozīmīgus pasākumus Mārupes novadā 4/2015
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mārupes novadā 20/2010
Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 7/2013
Mārupes novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 8/2011
Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas 18/2015
Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes novadā 4/2013
Par kārtību, kādā veidā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai mazajai alkoholisko dzērienu darītavai Mārupes novadā 14/2016
Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Mārupes novadā 12/2017
Sabiedriskā kārtība
Dokumenta nosaukums Numurs Datums Datne
Par kārtību Mārupes novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos 18/2017
Par saistošo noteikumu Nr. 14/2015 „Par rakšanas darbu veikšanu Mārupes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem 12/2016
Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā 14/2010
Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi 29/2016
Par koku ciršanu ārpus meža Mārupes novadā 29/2012
Dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā 17/2012
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā 9 /2011
Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā 11/2010
Nodevas, maksas
Dokumenta nosaukums Numurs Datums Datne
Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Mārupes novada administratīvajā teritorijā 21/2017
Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Mārupes novadā 16/2015
Noteikumi par neapbūvētu Mārupes novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību 10/2013
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību Mārupes novadā 16/2012
Par nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Mārupes novadā 15
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izsniegšanu 10/2015
Par nodevu pašvaldības oficiālo dokumentu saņemšanai 16
Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam 26/2016
Pabalsti
Dokumenta nosaukums Numurs Datums Datne
Par vienreizējā pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanu Mārupes novadā 26/2017
Par apbedīšanas pabalstu 19/2009
Par pabalstu politiski represētajām personām 20/2009
Par pabalstu astoņdesmit, astoņdesmit pieci, deviņdesmit un vairāk gadu sasniegušām personām 21/2009
Par pabalstu transporta pakalpojumiem 24/2009
Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai 9/2016
Par pabalsta apmēru audžuģimenēm 22/2010
Par pabalstu jaundzimušo aprūpei 23/2009
Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā 29/2017
Mārupes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība 3/2017
Sports
Dokumenta nosaukums Numurs Datums Datne
Par kārtību Mārupes novadā esošo skeitparku un atklātu sporta laukumu teritorijā 15/2013
Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai Mārupes novadā 12
Nekustamā īpašuma nodoklis
Dokumenta nosaukums Numurs Datums Datne
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā (spēkā no 2017.gada 1.janvāra) 30/2016
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā (spēkā no 2017.gada 20.maija) 13/2017