Izsoles

Paziņojums par lauksaimniecības zemesgabala „Jaungraviņas”, kad.Nr. 8076 006 0114 nomas izsoli bez apbūves tiesībām

26.02.2016.

Mārupes novada Dome mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par euro izsola nekustamā īpašuma – lauksaimniecības zemesgabala ar kopējo platību 8,284 ha, kadastra Nr. 8076 006 0114, kas atrodas „Jaungraviņas”, Mārupes novadā, turpmāk tekstā „nekustamais īpašums”, nomas tiesības bez apbūves tiesībām.

Izsole notiks 2016.gada 8.martā plkst.13.30  Mārupes novada Domes ēkas sēžu zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.

Pirms pieteikuma dokumentu iesniegšanas un reģistrācijas Mārupes novada Domē, jāiemaksā dalības maksa – EUR 179,80 EUR (viens simts septiņdesmit deviņi euro un 80 centi) gadā, ko samaksā uz norādīto kontu ar atzīmi: “Izsoles dalības maksa”.

Nosacītā nomas sākuma maksa gadā:

  • Mainīgā nomas maksa – 2% apmērā no Valsts zemes dienesta norādītās zemesgabala kadastrālās vērtības, gadā +PVN;
  • Nemainīgā nomas maksa gadā atbilstoši uzvarējušā izsoles dalībnieka nosolītajai maksai, ņemot vērā izsoles soļa apmēru, +PVN.

Izsoles solis – EUR 20,00  (divdesmit euro, 00 centi) gadā.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2016.gada 4.marta plkst. 13.00 jāreģistrējas Mārupes novada Domē pie nekustamā īpašuma pārvaldnieka.

Neskaidrību gadījumā sazināties ar izsoles komisijas locekli Arti Dreimani, tālr. 67149863, e-pasts: artis.dreimanis@marupe.lv.

Ar izsoles un samaksas noteikumiem var iepazīties šeit.

Paziņojums par lauksaimniecības zemesgabala „Krāces”, kad.Nr. 8076 012 0005 nomas izsoli bez apbūves tiesībām

26.02.2016. 

Mārupes novada Dome mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par euro izsola nekustamā īpašuma – lauksaimniecības zemesgabala ar kopējo platību 4,20 ha, kadastra Nr. 8076 012 0005, kas atrodas „Krāces”, Mārupes novadā, turpmāk tekstā „nekustamais īpašums”, nomas tiesības bez apbūves tiesībām.

Izsole notiks 2016.gada 8.martā plkst.13.00  Mārupes novada Domes ēkas sēžu zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.

Pirms pieteikuma dokumentu iesniegšanas un reģistrācijas Mārupes novada Domē, jāiemaksā dalības maksa – EUR 305,50 EUR (trīs simti pieci euro un 50 centi) gadā, ko samaksā uz norādīto kontu ar atzīmi: “Izsoles dalības maksa”.

Nosacītā nomas sākuma maksa gadā:

  • Mainīgā nomas maksa – 5% apmērā no Valsts zemes dienesta norādītās zemesgabala kadastrālās vērtības, gadā +PVN;
  • Nemainīgā nomas maksa gadā atbilstoši uzvarējušā izsoles dalībnieka nosolītajai maksai, ņemot vērā izsoles soļa apmēru, +PVN.

Izsoles solis – EUR 100,00  (viens simts euro, 00 centi) gadā.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2016.gada 4.marta plkst. 13.00 jāreģistrējas Mārupes novada Domē pie nekustamā īpašuma pārvaldnieka.

Neskaidrību gadījumā sazināties ar izsoles komisijas locekli Arti Dreimani, tālr. 67149863, e-pasts: artis.dreimanis@marupe.lv.

Ar izsoles un samaksas noteikumiem var iepazīties šeit.