Izsoles

Paziņojums par nekustamā īpašuma I-127 Mazā Gramzdas ielā, Mārupē, izsoli

12.03.2019.

Mārupes novada Dome atsavina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu I-127 Mazā Gramzdas iela, Mārupe novadā.
Izsole notiks 2019.gada 29.maijā plkst.12:00 Mārupes domes ēkas sēžu zālē Daugavas ielā 29 Mārupē, Mārupes novadā.
Objekta nosacītā cena EUR 49200,00.
Izsoles sākumcena EUR 49200,00 , nodrošinājums EUR 4920,00, dalības maksa EUR 20,00 (fiziskām un juridiskām personām).
izsoles solis - EUR 4920,00.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, no 2019.gada 11.marta līdz 2019.gada 22.maijam plkst. 10.00 jāreģistrējas Mārupes novada Domes klientu apkalpošanas centrā.
Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Mārupes novada Domes, reģ. reģ.Nr.90000012827, budžeta kontā LV69UNLA0003011130405,  ar atzīmi "nekustamā īpašuma I-127 Mazā Gramzdas iela, Mārupe" izsoles nodrošinājums".
Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: "Nekustamā īpašuma I-127 Mazā Gramzdas iela, Mārupes novads izsoles dalības maksa".
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Valdi Kārkliņu, zvanot pa tālr. 25728371.
Izsoles noteikumi
Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama trīsdesmit dienu laikā no izsoles dienas.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli Zeltiņu iela 128, Mārupe

11.09.2018.

Mārupes novada Dome atsavina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 128, Mārupē, Mārupes novadā.

Izsole notiks 2018.gada 5.oktobrī plkst.11:00 Mārupes domes ēkas sēžu zālē Daugavas ielā 29 Mārupē, Mārupes novadā.

Objekta nosacītā cena EUR 56 340,00.

Izsoles sākumcena EUR 56 340,00, nodrošinājums EUR 5 634,00, dalības maksa EUR 100,00 (fiziskām personām) vai EUR 200,00 (juridiskām personām).

Izsoles solis - EUR 5000,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, no 2018.gada 11.septembra līdz 2018.gada 28.septembrim plkst. 10.00 jāreģistrējas Mārupes novada Domes klientu apkalpošanas centrā, Mārupes novada domē, 1.stāvā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Mārupes novada Domes, reģ. reģ.Nr.90000012827, budžeta kontā LV69UNLA0003011130405, ar atzīmi "Nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 128, Mārupē, izsoles nodrošinājums".

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: "Nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 128, Mārupē, izsoles dalības maksa".

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2018.gada 25.septembrī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Valdi Kārkliņu, mob. tālr. 25728371.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama eiro divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Paziņojums par lauksaimniecības zemesgabala „Jaungraviņas”, kad.Nr. 8076 006 0114 nomas izsoli bez apbūves tiesībām

26.02.2016.

Mārupes novada Dome mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par euro izsola nekustamā īpašuma – lauksaimniecības zemesgabala ar kopējo platību 8,284 ha, kadastra Nr. 8076 006 0114, kas atrodas „Jaungraviņas”, Mārupes novadā, turpmāk tekstā „nekustamais īpašums”, nomas tiesības bez apbūves tiesībām.

Izsole notiks 2016.gada 8.martā plkst.13.30  Mārupes novada Domes ēkas sēžu zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.

Pirms pieteikuma dokumentu iesniegšanas un reģistrācijas Mārupes novada Domē, jāiemaksā dalības maksa – EUR 179,80 EUR (viens simts septiņdesmit deviņi euro un 80 centi) gadā, ko samaksā uz norādīto kontu ar atzīmi: “Izsoles dalības maksa”.

Nosacītā nomas sākuma maksa gadā:

  • Mainīgā nomas maksa – 2% apmērā no Valsts zemes dienesta norādītās zemesgabala kadastrālās vērtības, gadā +PVN;
  • Nemainīgā nomas maksa gadā atbilstoši uzvarējušā izsoles dalībnieka nosolītajai maksai, ņemot vērā izsoles soļa apmēru, +PVN.

Izsoles solis – EUR 20,00  (divdesmit euro, 00 centi) gadā.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2016.gada 4.marta plkst. 13.00 jāreģistrējas Mārupes novada Domē pie nekustamā īpašuma pārvaldnieka.

Neskaidrību gadījumā sazināties ar izsoles komisijas locekli Arti Dreimani, tālr. 67149863, e-pasts: artis.dreimanis@marupe.lv.

Ar izsoles un samaksas noteikumiem var iepazīties šeit.

Paziņojums par lauksaimniecības zemesgabala „Krāces”, kad. Nr. 8076 012 0005 nomas izsoli bez apbūves tiesībām

26.02.2016. 

Mārupes novada Dome mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par euro izsola nekustamā īpašuma – lauksaimniecības zemesgabala ar kopējo platību 4,20 ha, kadastra Nr. 8076 012 0005, kas atrodas „Krāces”, Mārupes novadā, turpmāk tekstā „nekustamais īpašums”, nomas tiesības bez apbūves tiesībām.

Izsole notiks 2016.gada 8.martā plkst.13.00  Mārupes novada Domes ēkas sēžu zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.

Pirms pieteikuma dokumentu iesniegšanas un reģistrācijas Mārupes novada Domē, jāiemaksā dalības maksa – EUR 305,50 EUR (trīs simti pieci euro un 50 centi) gadā, ko samaksā uz norādīto kontu ar atzīmi: “Izsoles dalības maksa”.

Nosacītā nomas sākuma maksa gadā:

  • Mainīgā nomas maksa – 5% apmērā no Valsts zemes dienesta norādītās zemesgabala kadastrālās vērtības, gadā +PVN;
  • Nemainīgā nomas maksa gadā atbilstoši uzvarējušā izsoles dalībnieka nosolītajai maksai, ņemot vērā izsoles soļa apmēru, +PVN.

Izsoles solis – EUR 100,00  (viens simts euro, 00 centi) gadā.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2016.gada 4.marta plkst. 13.00 jāreģistrējas Mārupes novada Domē pie nekustamā īpašuma pārvaldnieka.

Neskaidrību gadījumā sazināties ar izsoles komisijas locekli Arti Dreimani, tālr. 67149863, e-pasts: artis.dreimanis@marupe.lv.

Ar izsoles un samaksas noteikumiem var iepazīties šeit.