Veidlapas

Būvniecības process (Shēma)

 

Teritorijas plānošana

Lietošanas mērķa noteikšana / maiņa

Nekustamā īpašuma plānotā atļautā izmantošana

Iesniegums izziņas sagatavošanai par zemes gabala iegūšanu īpašumā

Iesniegums par zemes ierīcības projekta izstrādi

Iesniegums teritorijas attīstības uzsākšanai

Iesniegums par detālplānojuma izstrādi

Fiziskās personas iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi

Juridiskās personas iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi

Būvniecība

Paskaidrojuma raksts (1.pielikums)

Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai (2.pielikums)

Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai pēc pārbūves (3.pielikums)

Būvniecības iesniegums ēkai (4.pielikums)

Būvniecības iesniegums autoceļam un ielai

Apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijā

Apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijā pielikums

Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu (5.pielikums)

Apliecinājums par autoceļa un ielas gatavību ekspluatācijā

Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijā

Ēkas fasādes apliecinājuma karte (6.pielikums)

Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai (7.pielikums)

Apliecinājums par ēkas nojaukšanu (17.pielikums)

Paziņojums par būvniecību

Saistību raksts būvdarbu vadītājam

Saistību raksta būvuzraugam

Iesniegums izziņām

Iesniegums būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanai un/vai pārreģistrācijai

Adreses piešķiršana

Adreses piešķiršana zemei

Adreses piešķiršana ēkai/ēkām

Adreses piešķiršana telpām (telpu grupām)

Koki

Iesniegums koku vainagu veidošanai vai dzīvu zaru izzāģēšanai Mārupes novadā

Iesniegums koku ciršanai ārpus meža Mārupes novadā

Reklāma

Reklāmas objekta saskaņošana