Deleģēšanas līgumi

Mārupes novada dome 2017. gada 22. februārī pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 3/2017 „Mārupes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība”, kuru 11.2 punktā noteikts, ka ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām sniedz institūcija, kurai pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir deleģējusi šīs funkcijas īstenošanu, noslēdzot deleģēšanas līgumu.

Saskaņā ar 2017.gada 9.augusta Mārupes novada Domes lēmumu, noslēgti šādi deleģēšanas līgumi ar šādiem pakalpojumu sniedzējiem:

Sociālās aprūpes centru „Baldone” 

Pansionātu „Rauda” 

Biedrību „Dzintarkrasta serviss” Sociālās aprūpes centru pansionātu „Liepa”

Sociālās aprūpes centru „Tērvete”

Saskaņā ar 2018.gada 28.novembra Mārupes novada domes lēmumu, noslēgti šādi deleģēšanas līgumi ar šādiem pakalpojumu sniedzējiem:

Rīgas 1.slimnīca

Irlavas sarkanā krusta slimnīca

Saskaņā ar 2019.gada 27.februāra Mārupes novada domes lēmumu, noslēgti šādi deleģēšanas līgumi ar šādiem pakalpojumu sniedzējiem:

Draudze "Evaņģēlisko kristiešu draudze "Zilais krusts"

Informācija sadaļā atjaunota 28.03.2019.