Attīstība un plānošana

Mārupes novada attīstības plānošanas un teritorijas plānojuma dokumentus izstrādājusi personu grupas „SIA „Reģionālie projekti” un SIA „Konsorts”” eksperti sa­darbībā ar Mārupes novada spe­ciālistiem, deputātiem, uzņēmējiem, iestāžu vadītājiem un darba grupu dalīb­niekiem.

Attīstības dokumenti:

  • Teritorijas plānojums
  • Lokālplānojumi
  • Detālpānojumi
  • Meliorācija
  • Labiekārtošanas plāns

Mārupes novada teritorijas funkcionālais zonejums