Attīstība un plānošana

Visi spēkā un izstrādē esošie Mārupes novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti – Ilgtermiņa attīstības stratēģija, Attīstības programma, Teritorijas plānojums, Lokālplānojumi un Detālplānojumi apskatāmi un lejupielādējami Valsts vienotajā ģeoportālā ŠEIT.

Mārupes novada attīstības plānošanas un teritorijas plānojuma dokumentus izstrādājusi personu grupas „SIA „Reģionālie projekti” un SIA „Konsorts”” eksperti sa­darbībā ar Mārupes novada spe­ciālistiem, deputātiem, uzņēmējiem, iestāžu vadītājiem un darba grupu dalīb­niekiem.

Mārupes novada teritorijas funkcionālais zonejums