Pakalpojumi

Paternitātes reģistrēšana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1.Vecāki aizpilda paternitātes atzīšanas iesniegumu vai iesniedz tiesas spriedumu. Ja bērns sasniedzis 12 gadu vecumu, nepieciešama viņa rakstveida piekrišana. 
2. Dzimtsarakstu nodaļa uz iesnieguma vai tiesas sprieduma pamata izdara papildinājumus dzimšanas reģistrā un izsniedz jauna satura bērna dzimšanas apliecību.


 

Pakalpojuma apraksts

Dzimšanas reģistra ieraksta papildināšana ar ziņām par  bērna tēvu.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

1. Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
2. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, pieņemts 29.11.2012., spēkā no 01.01.2013. 
3. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumi Nr.761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"
 

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Dome, Dzimtsarakstu nodaļa, 2.stāvs
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167
Tālrunis 67149878, e-pasts dzintra.klintsone@marupe.lv

Termiņš
Viena darba diena
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1.Abu vecāku parakstīts paternitātes atzīšanas iesniegums 
vai
2.Tiesas sprieduma noraksts, ar kuru atzīta paternitāte