Pakalpojumi

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana Mārupes novadā

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Klients iesniedz aizpildītu iesniegumu un tam saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem pievienotus pielikumus klientu apkalpošanas centrā.
2. Juridiskā nodaļa izvērtē iesniegumā ietverto informāciju un pārbauda pašvaldībai pieejamās datu bāzēs, un izdod:
2.1. lēmumu par nodokļu atvieglojumu piešķiršanu. Klientam tiek aizsūtīts jauns Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus;
2.2. atteikuma gadījumā sagatavo motivētu atbildes vēstuli, kuru nosūta klientam uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi. 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene    
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)
Iestādes e-pakalpojums (mājaslapa)
Latvija.lv
E-pasts (elektr. parakst.)

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)
E-pasts (elektr. parakst.)

Pakalpojuma apraksts

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām, kuras nosaka Mārupes novada Domes 2017.gada 29.marta saistošie noteikumi Nr.13/2017 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē” (turpmāk – Saistošie noteikumi).

Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, nedrīkst būt nekustamā īpašuma nodokļa parāds par attiecīgo nekustamo īpašumu.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli”, Mārupes novada Domes 2017.gada 29.marta saistošie noteikumi Nr.13/2017 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē”.

Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Dome, Juridiskā nodaļa

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Tel. 67149874

 

e-pakalpojums_0.png

Termiņš
1 mēnesis
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums, atsevišķos gadījumos Saistošajos noteikumos noteikti pamatojoši dokumenti: 
1.    invaliditātes apliecības kopija,
2.    izziņa no izglītības iestādes par to, ka bērns studē dienas nodaļā
3.    Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai
4.    Mantojuma apliecība
5.    Lēmums par īpašuma tiesību atjaunošanu
6.    Zemes nomas līgums
7.    Līgums par sadzīves kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu.