Pakalpojumi

Laulības fakta reģistrēšana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1.Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ierodas dzimtsarakstu nodaļā, klātienē aizpilda un iesniedz noteikta parauga iesniegumu, pievienojot tam nepieciešamos dokumentus. 
2.Veic Valsts nodevas samaksu 
3.Vienojas ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu par laulības noslēgšanas dienu, laiku un vietu. 
4 Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā vai citā dzimtsarakstu nodaļā, izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.
5.Noteiktajā laikā un vietā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona reģistrē personu laulību, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem
6. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība.
 

Pakalpojuma apraksts

Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums jebkurā  dzimtsarakstu nodaļā. 
Laulību dzimtsarakstu nodaļā noslēdz ne ātrāk kā pēc 1 mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc  iesnieguma iesniegšanas, ja šajā laikā nav kļuvuši zināmi šķēršļi laulības noslēgšanai.
Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība.

Saskaņā ar Mārupes novada Domes Saistošajiem noteikumiem maksa par:

  • svinīgas laulības reģistrāciju, ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu, telpas un muzikālais noformējumu - EUR 27,00, citu pašvaldību iedzīvotājiem EUR 32,00;
  • svinīgas laulības reģistrāciju, ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu, telpas noformējumu un pianista pakalpojumiem - EUR 66,00, citu pašvaldību iedzīvotājiem EUR 79,00; 
  • svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas vadīšana ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām - EUR 203,00; citu pašvaldību iedzīvotājiem EUR 243,00;

*Cenas norādītas ieskaitot PVN

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tel.67149878, e-pasts: dzintra.klintsone@marupe.lv
 

Termiņš
Laulību dzimtsarakstu nodaļā noslēdz ne ātrāk kā pēc 1 mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas.
Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva par laulības reģistrāciju - 14 EUR
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1.Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls; 
2.Personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, jāuzrāda bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu - jāuzrāda oriģināls; 
3.Ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga - nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja - jāiesniedz oriģināls; 
4. Ārzemniekam - attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā - dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā - jāiesniedz oriģināls.