Pakalpojumi

Izziņas izsniegšana par pienākuma vērtību

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Persona ierodas Klientu apkalpošanas centrā, aizpilda iesniegumu un iesniedz Klientu apkalpošanas darbiniekam, kurš iesniegumu reģistrē. Pēc klienta pieprasījuma, klientu apkalpošanas darbinieks izsniedz iesnieguma kopiju ar atzīmi par saņemšanas datumu.

2. Persona iesniegumam pievieno nepieciešamos dokumentus, kas nepieciešami pakalpojuma saņemšanai, paskaidro situāciju.

3. Persona saņem izziņu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā, ierodoties klātienē Klientu apkalpošanas centrā.

 

Palpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene         
 

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene

Pakalpojuma apraksts

Iedzīvotājs ar iesnieguma palīdzību var pieteikt pašvaldības pakalpojumu saņemšanu.

No nodevas ir atbrīvojami vientuļie pensionāri, daudzbērnu ģimenes, politiski represētās personas, personas, kurām ar Mārupes novada Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas (ģimenes) statuss, pirmās un otrās grupas invalīdi, skolnieki, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

1.Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 1250 „Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 10. punktu - ja nekustamo īpašumu atsavina pret pienākumiem (uztura līgums), tad pienākuma vērtību nosaka pašvaldība.

2.Pamatojoties uz Zemesgrāmatu likuma 61. panta pirmās daļas 4. punktu, iesniedzot zemesgrāmatu nodaļā nostiprinājuma lūgumu, tam jāpievieno pierādījumi par nodevu samaksu. Gadījumā, ja īpašuma atsavināšana notikusi uz uztura līguma pamata, nostiprinājuma lūgumam jāpievieno pašvaldības izdota izziņa par iztikas minimumu vienam iedzīvotājam, kas ir par pamatu valsts nodevas aprēķināšanai īpašuma atsavināšanai uz uztura līguma pamata.

3.Mārupes novada Domes 2016.gada 10.augusta lēmums Nr. 16, prot.Nr.8” Par pienākuma vērtības noteikšanu”.

Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Tālr. 67934695

Pirmdienās, ceturtdienās: 9:00-18:00

Otrdienās, trešdienās: 9:00-17:00

Piektdienās: 9:00-15:00

Termiņš
5 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Izziņa – EUR 1,40
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1)  personas iesniegums;

2) uzrādīt derīgus personu apliecinošus dokumentus (pasi vai personas apliecība)