Pakalpojumi

Izziņa par pirmpirkuma tiesību izmantošanu

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā viena no pirkuma līguma slēdzējpusēm iesniedz pašvaldībā pirkuma līguma oriģināleksemplāru un aizpilda iesniegumu.
Līdz 5 darba dienām tiek izsniegta izziņu par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
Domei ir tiesības 20 dienu laikā no pirkuma līguma saņemšanas dienas lemt par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, ja nav izsniegta izziņa 5 darba dienu laikā no pirkuma līguma saņemšanas. 
Pircējam ir tiesības lūgt zemesgrāmatas nodaļu nostiprināt īpašuma tiesības uz sava vārda vienā no šādiem gadījumiem:
1.    Ir saņemta izziņa par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām;
2.    Dome 20 dienu laikā nav pieņēmusi lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene         
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene         

Pasts (kurjers, ierakstīta vēstule)

E-pasts (elektr. parakst.)

Pakalpojuma apraksts

Reģistrēt īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz pircēja vārda gadījumā, ja pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams tās funkciju īstenošanai. 

Pirkuma līguma oriģināleksemplāra iesniegšana pašvaldībā, kad tiek pārdošanas ceļā atsavināts jebkurš nekustamais īpašums Mārupes novadā, izņemot šādus nekustamos īpašumus:
1) nekustamo īpašumu, ko iegūst valsts;
2) nekustamo īpašumu, ko iegūst ārvalstis savu diplomātisko vai konsulāro iestāžu vajadzībām;
3) valsts un pašvaldību privatizējamiem objektiem;
4) ražošanas objektiem ar visiem to piederumiem;
5) nekustamo īpašumu, kas pāriet no vienas personas otrai bez atlīdzības vai maiņas ceļā;
6) nekustamo īpašumu, no kura atsavina domājamo daļu un kurš paliek pārdevēja un pircēja kopīpašumā;
7) nekustamo īpašumu, kurš tiek pārdots labprātīgā vai piespiedu izsolē;
8) nekustamo īpašumu, attiecībā uz kuru trešajām personām ir pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības, kas dibinātas uz likuma, līguma vai testamenta;
9) dzīvokļa īpašumu, arī dzīvokli, kas iegūts īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Likuma “par pašvaldībām” 78 pants.
Ministru kabineta 2010.gada 28.septemgra noteikumi Nr.919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Tel. 67934695

Termiņš
5 dienas un 20 dienas
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums.

Pirkuma līguma oriģināleksemplārs.