Pakalpojumi

Izziņa par deklarēto dzīvesvietu

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1.Jāaizpilda iesnieguma veidlapa, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pasi vai personas apliecību Mārupes novada domē.
2.Saņemot izziņu, uz vietas jāveic valsts nodevas maksājums (ja netiek piemēroti atvieglojumi).

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene
Latvija.lv

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene

Pakalpojuma apraksts

Pēc  personas pieprasījuma sniedz izziņu pēc  Iedzīvotāju reģistrā iekļautās informācijas  par  personas deklarēto dzīvesvietu,  ja personas dzīvesvieta ziņu izsniegšanas brīdī vai mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir  reģistrēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

Par izziņas saņemšanu ir jāveic valsts nodeva 2.50 euro , ja persona pieprasa   aktuālo informāciju par savu, sava nepilngadīgā bērna, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas deklarēto dzīves vietu.
 Personu kategorijas, kurām nodevas apmērs samazināms par 50% (jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu):
•    politiski represētā persona
•    nacionālās pretošanās kustības dalībnieks
•    persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžu ģimenē ievietoti bērni)
•    aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu
Personu kategorijas, kuras ir atbrīvotas no valsts nodevas (jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu):
•    personas ar invaliditāti
•    Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki
•    persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu
•    persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija
•    trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

- Dzīvesvietas deklarēšanas likums;
- Iedzīvotāju reģistra likums;
- Iesnieguma likums;
- Latvijas Republikas  Ministru Kabineta noteikumi Nr. 391 ”Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”; 
- Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumi Nr.130 “ Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas  kārtība”. 

Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada dome, Klientu apkalpošanas centrs

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Tālr. 67934695

Pirmdienās, ceturtdienās: 9:00-18:00

Otrdienās, trešdienās: 9:00-17:00

Piektdienās: 9:00-15:00

Termiņš
5 darba dienas
Pakalpojuma maksa
2,50 EUR , ja netiek piemēroti atvieglojumi
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Personas apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība-eID karte)
Personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildus personu apliecinošam dokumetam - dokuments, kas apliecina  tiesības rīkoties citas personas interesēs.