Pakalpojumi

Dzimšanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1.Persona ierodas personīgi dzimtsarakstu nodaļā (30 dienu laikā pēc bērna piedzimšanas).
2.Paternitātes atzīšanas gadījumā – klātienē abi vecāki aizpilda un paraksta paternitātes atzīšanas iesniegumu.
3.Darbinieks sastāda dzimšanas reģistra ierakstu un izsniedz dzimšanas apliecību.

Palpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene         
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

•    Civilstāvokļa aktu reģistrācijas  likums.
•    Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.08.2013. noteikumi Nr.716”Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.
•    Latvijas Republikas Ministru kabineta 27.09.2013. noteikumi Nr.9006”Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.
•    Dzimtsarakstu nodaļas nolikums.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Dome, Dzimtsarakstu nodaļa
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Tālr.67149878

dzintra.klintsone@marupe.lv 

Termiņš
1 darba diena
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina faktu par bērna piedzimšanu - jāiesniedz oriģināls; 
2. vecāku pases vai personas apliecības - jāuzrāda oriģināli; 
3. vecāku laulības apliecība - jāuzrāda oriģināls; 
Paternitātes atzīšanai: 
1. paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa) - jāiesniedz oriģināls;
2. bērna mātes vīra vai bijušā vīra, bērna mātes un bērna bioloģiskā tēva kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums - jāiesniedz oriģināls;
3.spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts - jāuzrāda oriģināls;
4. vecāku pases vai personas apliecības - jāuzrāda oriģināli;
5. ja dzimšanas fakts ir jau reģistrēts - bērna dzimšanas apliecība - jāiesniedz oriģināls.