Pakalpojumi

Bērna personisko interešu aizstāvība (bērna nodošana citas personas aprūpē uz laiku, bērna vai personas nosūtīšana pie ārsta, psihologa vai cita speciālista, atļauja stāties laulībā pirms 18 gadiem, pilngadības piešķiršana u.c.lēmumi)

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1.Iesnieguma un iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo dokumentu kopiju iesniegšana personīgi bāriņtiesā vai pa e-pastu nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar elektronisko parakstu.
2. Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros veic nepieciešamās darbības. 
3. Izvērtē iesniedzēja lūgumu, sagatavojot rakstveida atbildi un, ja nepieciešams pieņem lēmumu.

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).

Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām: 
1. Lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis. 
2. Lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas. 
3. Nosūta bērnu konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai. 
4. Dod piekrišanu obligātās ārstēšanas nodrošināšanai bērnam, kuram radušies psihiski vai uzvedības traucējumi alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu lietošanas dēļ, gadījumā, ja bērns vai viņa vecāki nepiekrīt obligātajai ārstēšanai. Piekrišanu dod bērna dzīvesvietas bāriņtiesas.
5. Lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, vai pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu. 
6. Ja bērna vecāks vai aizbildnis objektīvu iemeslu dēļ nav iesniedzis bērna interesēs tiesai pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, bāriņtiesa bērna interesēs iesniedz šo pieteikumu tiesai, ja: 
6.1. pret bērnu ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla vai psiholoģiska vardarbība, vai vardarbīga kontrole; 
6.2. saņemtas ziņas par iespējamu pret bērnu vērstu fizisko, seksuālo vai psiholoģisko vardarbību vai vardarbīgu kontroli; 6.3. pret personu, kas pastāvīgi dzīvo kopā ar bērnu, ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība; 
6.4. saņemtas ziņas par iespējamu fizisko, seksuālo, psiholoģisko vai ekonomisko vardarbību pret personu, kas pastāvīgi dzīvo kopā ar bērnu.
7. Nolēmuma par bērna atgriešanos valstī, kurā ir viņa dzīvesvieta, piespiedu izpildes procesā: 
7.1. noskaidro bērna dienas režīmu 15 dienu laikā no tiesu izpildītāja rīkojuma saņemšanas; 
7.2. informē tiesu izpildītāju par ziņām, kuras attiecas uz bērnu un bērna atrašanās vietu un kuras tā ieguvusi, izpildot tiesu izpildītāja rīkojumu; 
7.3. piedalās bērna nodošanā kopā ar tiesu izpildītāju, policijas pārstāvjiem, un psihologu, ja bāriņtiesa to ir pieaicinājusi; 
7.4. veic turpmākās darbības, lai bērns tiktu nogādāts atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta, ja bērns tiek nodots bāriņtiesas pārstāvim. Pēc tam, kad saņemts bāriņtiesas paziņojums, ka bērns nogādāts atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta, tiesu izpildītājs sastāda aktu par to, ka nolēmums ir izpildīts.
8.Veic citus normatīvajos aktos noteiktos bērna personisko interešu aizsardzības pasākumus.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
Bāriņtiesu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369
Bērnu tiesību aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096
Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
Civilprocesa likums http://likumi.lv/doc.php?id=50500
Valsts sociālo pabalstu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68483
MK 19.12.2006. not. Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi" http://www.likumi.lv/doc.php?id=150736

Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada bāriņtiesa, Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Tālr. 67149872, 28305978, -pasts: barintiesa@marupe.lv

Termiņš
1 mēnesis
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu). 
2. Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu. 
3. Iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).