Pakalpojumi

Atļauja ielu tirdzniecībai

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Pieteikumu kopā ar pamatojošo dokumentāciju atļaujas saņemšanai Mārupes novadā iesniedz Mārupes novada Domes Klientu apkalpošanas centrā. 

2. Pieteikumu tirdzniecības atļaujas saņemšanai izskata un attiecīgu lēmumu pieņem izpilddirektors 5 (piecu) darba dienu laikā pēc visu atrunāto dokumentu saņemšanas, kas ir nepieciešami konkrētajam tirgotājam. 

3. Mārupes novada Dome paziņo ielu tirdzniecības atļaujas pieteicējam par atļaujas izsniegšanu nosūtot paziņojumu pa pastu vai saņemot to klātienē MND Klientu apkalpošanas centrā Daugavas ielā 29.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)

Latvija.lv


Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)

Pakalpojuma apraksts

Juridiskas un fiziskas personas, kuras pēc pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās samaksāšanas un atļaujas par tirdzniecību publiskās vietās saņemšanas, realizē preces vai savus ražojumus šajos noteikumos noteiktajās vietās un kārtībā.

Mārupes novada pašvaldība izsniedz speciālu rakstveida atļauju, kas apliecina, ka juridiska vai fiziska persona ir noteiktajā kārtībā saskaņojusi ar pašvaldību tirdzniecības vietu, laiku un tirdzniecībai paredzēto preču sortimentu/grupas, un, pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas, pilnā apmērā samaksājusi pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskā vietā vai ir atbrīvota no pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskā vietā maksāšanas.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Likuma „Par pašvaldībām”43.panta pirmās daļas 3.punkts;
Ministru Kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības 
organizēšanas kārtību” 9.punkts; 
Mārupes novada Domes 2010. gada 21. jūnija saistošie noteikumi Nr.14/2010 “Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā”.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Tālr. 67934695

Pirmdienās, ceturtdienās: 9:00-18:00

Otrdienās, trešdienās: 9:00-17:00

Piektdienās: 9:00-15:00

e-pakalpojums.png

Termiņš
5 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Dienas – EUR 1,40, Mēneša – EUR 28,00
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Atkarībā no tirgotāja juridiskā statusa un preču grupas/sortimenta:
1. Pieteikums atļaujas saņemšanai.
2. Juridiskās personas reģistrācijas apliecība vai individuālā darba reģistrācijas apliecība vai patents. 
3. Fiziskās personas, kura atbildīga par normatīvo aktu ievērošanu tirdzniecības laikā, personu apliecinoša dokumenta kopija; 
4. Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai nepieciešamās speciālās atļaujas (licences); 
5. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta kases aparāta tehniskā pase; 
6. Limitēto dabas resursu (zivju, medījumu, ogu, augu u.c.) ieguves atļauja vai izziņa par zemes lietošanas tiesībām, lai noteiktu pārdodamās produkcijas izcelsmi; 
7. Pārtikas un veterinārā dienesta izziņa - gadījumos, ja tiek tirgotas pārtikas preces;
8. Nekustamā īpašuma īpašnieka rakstiska piekrišana par tirdzniecības vietas ierīkošanu, ja tirdzniecības vietu paredzēts ierīkot privātīpašumā esošajā teritorijā;
9. Saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir Mārupes novada pašvaldība;
10. Saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija vai fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu ''Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas;
11. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju, izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota publiskajos ūdeņos, par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
12. Kvīts par pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās samaksu.