Pakalpojumi

Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību un izziņu izsniegšana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Ieinteresētā persona iesniedz (nosūta) iesniegumu Dzimtsaraksta nodaļai, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, nepieciešamā dokumenta sastādīšanas gadu, vietu, kā arī dokumenta nepieciešamības pamatojumu.
2. Iesniegumu iesniedz personīgi, pa pastu vai elektroniski. 
3. Kad Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks pieprasīto dokumentu ir  ievadījis  CARIS sistēmā, klientam tiek paziņots, ka dokuments ir sagatavots, un var saņemt, iepriekš samaksājot Valsts nodevu.

Pakalpojuma apraksts

Personām iespējams atkārtoti saņemt:
• laulības apliecību;
• dzimšanas vai miršanas apliecību;
• izziņu vai izrakstu no civilstāvokļa aktu reģistra;
Pakalpojumu var saņemt Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotajām personām – pilnvaru.
 

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

1. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums;

2. Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Dome, Dzimtsarakstu nodaļa, 2.stāvs
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167
Tālrunis 67149878, e-pasts dzintra.klintsone@marupe.lv

Termiņš
Viena mēneša laikā, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš
Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva par atkārtotu apliecības izsniegšanu – EUR 7. Maksa par izziņu vai izrakstu – EUR 1,40.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums;
2. Personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu), pilnvarotajai personai - pilnvara.