Pakalpojumi

Ārpusģimenes aprūpe - aizbildnība

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Pakalpojums ir pieejams Mārupes novadā deklarētajām personām.

Iesniegums un nepieciešamie dokumenti ir jāiesniedz bāriņtiesā.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene      

E-pasts (elektr. parakst.) 

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene      

Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās, mantiskās intereses un tiesības. Pieņem lēmuma par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Bāriņtiesu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369
Bērnu tiesību aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096
Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
MK 19.12.2006. not. Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi" http://www.likumi.lv/doc.php?id=150736

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada bāriņtiesa, Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Tālr. 67149872, 28305978

barintiesa@marupe.lv

e-pakalpojums.png

 

Termiņš
1 mēnesis
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu). 
Iesniegums ar lūgumu iecelt personu par bērna aizbildni (iesniegumā jānorāda personas motivāciju kļūt par aizbildni). 
Atzinums par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus. 
Psihiatra un narkologa atzinums, ko pieprasa bāriņtiesa.
Dokumenti, kas apliecina personas spējas un īpašības, kas nepieciešamas aizbildņa pienākumu pildīšanai.