Pakalpojumi

Apliecību izsniegšana sociālo garantiju saņemšanai bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par bērna ārpusģimenes aprūpi nepieciešams iesniegt bāriņtiesā - bērna fotogrāfiju (3x4 cm), ja apliecība nepieciešama pilngadību sasniegušajam bērnam, katru gadu līdz 1.oktobrim bāriņtiesā jāiesniedz izglītības iestādes izziņa, kas apliecina, ka pilngadību sasniegušais bērns mācās klātienē (nepārtraukti klātienē turpina mācības kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība)) un sekmīgi apgūst izglītības programmu. 
2. Pirmo reizi apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi. Atkārtoti apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka bāriņtiesa atbilstoši ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzēja atrašanās vietai vai tās izglītības iestādes atrašanās vietai, kurā mācās pilngadību sasniegušais bērns. 
2.1. Pilngadību sasniegušajam bērnam apliecību izsniedz katru gadu līdz attiecīgā mācību gada 1.oktobrim. 
2.2. Bērns vai pilngadību sasniegušais bērns, saņemot jauno apliecību, bāriņtiesā vienlaikus nodod iepriekš izdoto apliecību. 
2.3. Ja apliecība nozaudēta, atņemta vai bojāta, bāriņtiesa Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā iesniedz apliecības pieprasījumu un bērna vai viņa likumiskā pārstāvja rakstisku paskaidrojumu.

Pakalpojuma apraksts

Apliecību izsniedz bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam sociālo garantiju saņemšanai, lai nodrošinātu bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu vecumā no septiņiem gadiem, kā arī bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē un, ja viņš nepārtraukti klātienē turpina mācības, ar sociālajām garantijām, t.i., ar tiesībām izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā visā Latvijas teritorijā.. Apliecību izsniedz, pamatojoties uz Bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi. Apliecības izgatavošanu pēc bāriņtiesas pieprasījuma nodrošina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Bāriņtiesu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369
Bērnu tiesību aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096
MK 15.11.2005. not. Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" http://www.likumi.lv/doc.php?id=121592

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada bāriņtiesa, Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Tālr. 67149872, 28305978, -pasts: barintiesa@marupe.lv

Termiņš
5 darbu dienu laikā
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Bāriņtiesa piecu darba dienu laikā pēc lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi pieņemšanas iesniedz inspekcijā vai nosūta tai pa pastu:
1.pieprasījumu apliecības izgatavošanai;
2.bērna fotogrāfiju (3x4 cm);
3.apliecinātu Bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi kopiju vai norakstu;
4.pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24 gadu vecumam arī izglītības iestādes izziņu ar norādi par sekmīgām mācībām.