Pakalpojumi

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības atļauja izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Mārupes novada administratīvajā teritorijā

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Lai saņemtu atļauju, komersants iesniedz iesniegumu Mārupes novada Domes Klientu apkalpošanas centrā, pievienojot tam  pamatojošos dokumentus.

Juridiskā nodaļa izvērtē iesniegtos dokumentus un sagatavo precizējumus vai atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības veikšanai publisko pasākumu norises vietā.

MND paziņo pieteicējam par atļaujas izsniegšanu nosūtot paziņojumu pa pastu vai saņemot to klātienē.

Palpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene    
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)
Latvija.lv
E-pasts (elektr. parakst.)

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)
E-pasts (elektr. parakst.)

Pakalpojuma apraksts

Atļauju var saņemt tikai komersanti, kuri noteiktajā kārtībā ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu tirdzniecībai

Maksimāli pieļaujamais absolūtā spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos, kuru mazumtirdzniecība atļauta – 15 tilpumprocenti.

Izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās drīkst tirgot tikai izlejamos alkohola dzērienus, kā arī pudelēs (iepakojumā) esošos alkoholiskos dzērienus, ja tie  ražoti no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus. Ja alkoholiskie dzērieni šī punkta kārtībā tiek piedāvāti mazumtirdzniecībai pudelēs (iepakojumā), to tirdzniecība ir atļauta tikai Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteiktā laika posmā. 

Pašvaldība izsniedz atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecības vietās publiskos pasākumos – fizisko vai juridisko personu plānotos un organizētos sabiedrībai pieejamos svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumos publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Likuma „Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13. punkts, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta pirmā un ceturta daļa
Mārupes novada Domes saistošo noteikumi Nr.12/2017 “Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Mārupes novadā”. 

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Dome, Juridiskā nodaļa

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Tel. 67149874

 

e-pakalpojums.png

Pakalpojuma maksa
EUR 10 dienā
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

•    Iesniegums par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības atļaujas izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās saņemšanu
•    Speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai apliecināta kopijas;
•    Rakstiska piekrišana no pasākuma rīkotāja;
•    Kases aparāta tehniskās pases kopija;
•    Tirdzniecības vietas atrašanās vieta (adrese), un nekustamā īpašuma īpašnieka saskaņojums, ja nekustamais īpašums nepieder komersantam;
•    Informācija par alkoholisko dzērienu veidiem un absolūtā spirta daudzumu alkoholiskajos dzērienos;
•    Komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
•    Komersanta vai citas pilnvarotas amatpersonas tālruņa numurs, e-pasta adrese un citi saziņas līdzekļi, ja tādi ir.