Pakalpojumi

Adreses piešķiršana / mainīšana nekustamajam īpašumam vai tā sastāvā esošajam objektam (ēkai, jaunbūvei, zemes vienībai)

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Jāaizpilda iesnieguma veidlapa un kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem jāiesniedz Mārupes novada domē.
Speciālists izskata iesniegumu un izvērtējot viņu rīcībā esošo informāciju sagatavo domes vai būvvaldes lēmuma projektu, Dome vai Būvvalde attiecīgi pieņem lēmumu.
Pēc lēmuma pieņemšanas piecu darba dienu laikā tiek informēts Valsts zemes dienests.
Pēc lēmuma pieņemšanas administratīvai akts tiek izsniegts vai nosūtīts adresātam pa pastu. 
Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)
E-pasts (elekt,parakst.)

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)
E-pasts (elektr. parakst.)

Pakalpojuma apraksts

- Adreses piešķiršana vai maiņa nekustamajam īpašumam (zemes gabalam/ēkai/telpai);
- Nosaukuma vai numura piešķiršana, maiņa, likvidēšana apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai;
- Numura rezervēšana apbūvei paredzētajai zemes vienībai;
- Nosaukuma piešķiršana vai maiņa nekustamajam īpašumam lauku apvidū;
- Adreses piešķiršana, ja ēka, būve, zemes vienība ir adresācijas objekts un adrese nav reģistrēta Valsts adrešu reģistrā;
- Adreses maiņa;
- Adreses statusa maiņa (adreses likvidācija), ja adresācijas objekts beidz pastāvēt;
- Izziņas izsniegšana par adreses piešķiršanu, par adresācijas objekta pārdēvēšanu vai numura maiņu, par iepriekšējo nosaukumu vai numuru
 

Par adreses piešķiršanu/ maiņu nav jāmaksā.
Par izziņas saņemšanu jāmaksā 1.47 EUR

 

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļa

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Tālr. 67149862

Pirmdienās, ceturtdienās: 9:00-18:00

e-pakalpojums.png

Termiņš
1 mēnesis
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1) Iesniedzamie dokumenti iesniegumam par adreses piešķiršanu zemes vienībai/ēkai: 

  •    Iesniegums par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai;
  •     Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);
  •     Zemes vienības robežu plāns (kopija);
  •     Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (kopija); 
  •     Ģenerālplāns jaunbūvēm (kopija).

2) Iesniedzamie dokumenti iesniegumam par adreses piešķiršanu telpu grupai:

  •     Iesniegums par adreses piešķiršanu telpu grupām;
  •     Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);
  •     Kadastrālās uzmērīšanas lieta (inventarizācijas lieta) ēkai vai ēkas stāvu plāns;
  •     Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (kopija).