Pakalpojumi

Adreses piešķiršana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Jāierodas Mārupes novada domē, jāiesniedz pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti.

Nepieciešams iesniegums par adreses piešķiršanu. 

2. solis / Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei. 

Pakalpojuma apraksts

Apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Būvvalde

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Tālrunis: 67149863

Fakss: 67149858

marupe.bv@marupe.lv

Termiņš
30 dienas
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Adreses piešķiršanas iesnieguma veidlapa

Klāt pievienojamie dokumenti (kopijas):

fiziskām personām
1)    zemes gabala robežu plāns,
2)    zemes īpašuma apliecinoši dokumenti ( pirkuma – pārdevuma līgums, zemesgrāmatu akts )
3)    iesniegums, lietošanas mērķa noteikšanai (jaunizveidotajām zemes vienībām)

juridiskām personām
1)    zemes gabala robežu plāns, 
2)    firmas reģistrācijas apliecība,
4)    zemes īpašuma vai nomas attiecību apliecinoši dokumenti ( pirkuma – pārdevuma līgums, zemesgrāmatu akts, nomas līgums )