Pieņemts lēmums par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.- 2026. gadam izstrādes uzsākšanu

15.01.2019.

Mārupes novada Dome 2018.gada 19.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.5 (prot.Nr.16) ” Par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.- 2026. gadam izstrādes uzsākšanu”.  Ar lēmumu apstiprināts attīstības programmas izstrādes darba uzdevums un izstrādes Vadības grupas sastāvs, kā arī Vadības grupas nolikums. Darba uzdevumā ietverta informācija par Attīstības programmas izstrādes procesu un paredzamajiem termiņiem. Ar lēmumu un darba uzdevumu iespējams iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Attīstības dokumenti (http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/attistibas-dokumenti), kur turpmāk tiks publicētas aktualitātes saistībā ar Attīstības programmas izstrādi un sagatavotie dokumenti. Informācija tiek publicēta arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana (https://geolatvija.lv/geo/tapis3).

Attīstības programmas izstrādes mērķis ir veikt Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam izvērtēšanu un izstrādāt Mārupes novada attīstības programmu 2020.- 2026. gadam, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Uzsākot programmas izstrādi tiks sagatavots precizēts sabiedrības iesaistes un līdzdalības plāns un tas tiks publicēts gan pašvaldības mājas lapā, gan informatīvajā izdevumā "Mārupes vēstis".  Aicinām sekot līdzi informācijai par Attīstības programmas izstrādes procesu un iespējām piedalīties novada attīstības programmas izstrādes darba grupās un publiskās apspriešanas pasākumos.