56% Mārupes novada pašvaldības budžeta tiek novirzīta izglītības funkciju nodrošināšanai

24.01.2019.

Mārupes novada dome 23.janvāra sēdē apstiprinājusi 2019.gada budžetu, kurā vairāk kā puse budžeta investīcijas plānotas izglītības nozarei, liela līdzekļu daļa novirzīta teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai, kultūrai un sportam, kā arī iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā.

Budzets%202019%20infografika%20copy.png

2019.gadā ieņēmumi plānoti 34 miljonu eiro apmērā. Mārupes pašvaldības budžeta lielākos ieņēmumus 2019.gadā veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis 23,5 miljonu eiro apmērā, kas ir 68% no visiem ieņēmumiem, valsts budžeta transferti 6 miljona apmērā eiro jeb 19% un īpašuma nodokļa ieņēmumi 3 miljonu eiro apmērā jeb 10% no visiem ieņēmumiem. Savukārt budžeta līdzekļu atlikuma uz gada sākumu ir 5,9 miljonu eiro.

Pamatbudžeta izdevumi 2019.gadā paredzēti 38,8 miljonu eiro apmērā, neieskaitot Valsts kasei paredzētās aizņēmumu pamatsummas 1,7 miljonus eiro apmērā atmaksu. Speciālā budžeta ieņēmumos plānoti 307 tūkst. eiro. Savukārt speciālā budžeta izdevumos, ņemot vērā finanšu līdzekļu atlikumu uz gada sākumu, kopā 613 tūkst. eiro: autoceļiem 207 622 EUR un vides aizsardzībai 405 966 EUR apmērā.

Lielākie līdzekļi, kas ir 21,9 miljoni eiro jeb 56% no kopējiem 2019.gada pamatbudžeta plānotajiem izdevumiem, paredzēti izglītības nozarei. Nozīmīgas investīcijas atvēlētas vidusskolas un pamatskolu darbības nodrošināšanai un pilnveidošanai, tajā skaitā Mārupes vidusskolas rekonstrukcija, Mārupes pamatskolas piebūves un sporta laukuma projektēšana un būvniecība, Jaunmārupes pamatskolas paplašināšana ar moduļu tipa piebūvi, būvprojekta izstrāde jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai. 4 miljonus pašvaldība paredzējusi novirzīt pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai, ietverot izdevumus par iepirkto un līdzfinansēto privāto bērnudārza vietu izdevumu segšanu un aukļu pakalpojumu nodrošināšanu.

Otru lielāko Mārupes pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju veido iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā citu Latvijas pašvaldību atbalstam - šogad iemaksas apmērs 5,5 miljonus eiro, kas ir 14 % no visa pašvaldības budžeta.

3,9 miljonus eiro jeb 10% no plānotajiem kopējiem 2019.gada pamatbudžeta izdevumiem plānots izlietot teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai. 5% jeb 2 miljoni eiro atvēlēti kultūrai un sportam.

Šogad, ņemot vērā Valsts pagaidu budžetu, pašvaldības budžets tika veidots piesardzīgi, neuzņemoties papildus saistības. Pēc Valsts budžeta apstiprināšanas Mārupes novada pašvaldības budžets tiks pārskatīts.

2019.gada 1.janvārī Mārupes novadā deklarēto iedzīvotāju skaits sasniedzis 22 054, saglabājot pozitīvu iedzīvotāju pieauguma tendenci, salīdzinot ar 2018.gada 1.janvāri, kad Mārupes novadā bija deklarēts 21 229 iedzīvotājs.

 

Nozīmīgākās plānotās investīcijas 2019.gadā

Tiks pabeigta pirmsskolas izglītības iestāžu rindu moduļa ar elektronisko reģistrācijas sistēmu ieviešana.

Turpinās darbi pie Mārupes vidusskolas jaunā korpusa būvniecības, kā arī tiks veikta esošās skolas ēkas vecā korpusa siltināšana un ugunsdzēsības sistēmas pārbūve.

Būvprojekta izstrāde Mārupes pamatskolas jaunajam korpusam un sporta laukumam, kā arī moduļu tipa piebūves uzstādīšana jaunu mācību klašu izvietošanai.

Multifunkcionāla saimniecības ēkas projektēšana Skultes sākumskolā.

Būvprojekta izstrāde Mārupes mūzikas un mākslas skolas pārbūvei.

Jaunmārupes pamatskolas paplašināšana ar moduļu tipa piebūvi. Būvprojekta izstrāde jaunas pirmskolas izglītības iestādes būvniecībai Jaunmārupē.

Pabeigta būvprojekta izstrāde dienas centra, sociālo pakalpojumu centra, bibliotēkas un doktorāta izbūvei Tīrainē un degradētās teritorijas sakopšana.

Administratīvā centra ārtelpas labiekārtošanas projekta ietvaros uzsākts darbs pie būvprojekta izstrādes publiska laukuma izbūvei Bebru ielā 10, piesaistot Eiropas fondu līdzekļus.

Darbs pie Teritorijas plānojumu grozījumu izstrādes pabeigšanas un jaunas Attīstības programmas izstrāde 2020. – 2026.gadam.

Turpināsies darbs pie Jaunmārupes parka labiekārtošanas, sakārtojot pievadceļus un ierīkojot bērnu rotaļu laukumu.

Tūrisma informācijas stendu uzstādīšana, vides dizaina objektu un atpūtas vietu labiekārtojuma uzstādīšana.

Turpinās videonovērošanas iekārtu uzstādīšanas 1.kārtas realizācija novadā, pārvietojamās videokameras iegāde.

Viršu ielas 20 daudzdzīvokļu mājas labiekārtojuma ierīkošana.

Tiks ierīkoti apstādījumi Jaunmārupes parkam un Švarcenieku parkam, kā arī pabeigts labiekārtojums Skultes dabas parkam.

 

Ielu un ceļu būvniecība

Ceļa C-10 projektēšana un pārbūve, piesaistot Eiropas fondu līdzfinansējumu.

Pabeigta veloceliņa izbūve no Loka ceļa līdz Jaunmārupes pamatskolai.

Pabeigta būvprojektu izstrāde vairāku novada ielu labiekārtošanai:

 • Upesgrīvas, Paleju un Rožleju ielas ietves izbūvei (posmā no Kantora ielas līdz Zeltiņu ielai) un Rožleju ielas pārbūvei (posmā no Zeltiņu ielas līdz Pededzes ielai) bez apgaismojuma.
 • Ventas ielas (no Dzelzceļa ielas līdz Krones ielai) gājēju celiņa izbūvei bez apgaismojuma.
 • Trenču ielas pārbūvei (no Gaujas ielas līdz Krones ielai) ar apgaismojumu un bez ietves
 • Braslas ielas pārbūvei (no Daugavas ielas līdz Krones ielai ar apgaismojumu un ietvi
 • Mazcenu alejas pārbūvei (posmā no A5 līdz Mārupes mūzikas un mākslas skolai) bez apgaismojuma un ar ietvēm
 • Dāliju ielas izbūvei (no Rožu ielas līdz Skaņākalna ielai) ar apgaismojumu un bez ietves
 • Skaņākalna ielas pārbūvei (no Irbītes ielas līdz Prūšu ielai ar apgaismojumu bez ietves
 • Prūšu ielas pārbūvei (posmā no Rožu ielas līdz Skaņā kalna ielai) ar apgaismojumu un bez ietves
 • Kungu ielas pārbūvei (no Viskalnu ielas līdz Lapiņu dambim) ar apgaismojumu un ietvi

 

Apgaismojuma izbūve

 • Avotu  ielas posmā no Kursīšu līdz Brūkleņu ielai.
 • Meldriņu ielas posmā no esošās apgaismojuma līnijas pie Mārupes kapu kapličas līdz īpašumam Meldriņu iela 8.
 • Avotu ielas posmā no Krones ielas līdz īpašumam Avotu ielā 46.
 • Liepkalnu ielas posmā no Beržu līdz Reviņu ielai, apgaismojums pie ēkām Mārupītes gatve Nr.1, Nr.2, Nr.3., esošo balstu (3gab.) un gaismekļu (3gab.) nomaiņa pret jauniem.
 • Priežu ielas posmā no Priežu ielas līdz īpašumam Priežu ielā 14.
 • Ozolu ielas posmā no Ceriņu ielas līdz īpašumam Ozolu ielā 2B.
 • Ozolu ielas posmā no Priežu līdz  Īvju ielai, Īvju ielā no Ozolu līdz Kārklu ielai, Kārklu ielā no Īvju līdz Kastaņu ielai, Kastaņu ielā no Kārklu līdz Ozolu ielai, Lazdu ielā no Īvju līdz Gobu ielai, Gobu ielā no īpašuma Gobu ielā 8 līdz Ozolu ielai.
 • Lielās ielas posmā no Lībiešu ielas līdz īpašumam Māras ielā 22.
 • Māliņu ielas posmā no Rožu ielas līdz Māliņu ielai un no īpašuma Māliņu iela 12 līdz īpašumam Māliņu iela 13.
 • PII "Lienīte" Pērses iela 16A autostāvvietā visā garumā līdz Pērses ielai.
 • Ventas ielas posmā no Dzelzceļa līdz Krones ielai.

Būvprojekta izstrāde apgaismojuma izbūvei Mazcenu alejas posmam no gājēju tiltiņa pie Jaunmārupes skeitparka līdz A5 viaduktam.