Sabiedrība

Sociālā palīdzība

Pabalstu veidi

 

Sociālā palīdzība Mārupes Sociālajā dienestā tiek sniegta atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem aktiem. Pamatojoties uz Mārupes novada Domes saistošajiem noteikumiem sociālā palīdzība tiek sniegta pēc personas un tās ģimenes locekļu ienākumu un citu materiālo resursu izvērtēšanas pamatvajadzību nodrošināšanai pēc šādas sistēmas:

 • Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanā
 • Dzīvokļa pabalsts

Dzīvokļa pabalsts ir ikmēneša pabalsts, ko piešķir pašvaldība vienai mājsaimniecībai komunālo pakalpojumu maksājumu, tai skaitā, bet ne tikai apsaimniekošanas maksas un īres maksas (ja tāda ir noteikta dzīvojamai telpai) izdevumu segšanai laika periodā no 1.oktobra līdz 30.aprīlim,sedzot 50% no mājas Pārvaldnieka un/vai attiecīgā komunālo pakalpojumu sniedzēja (ūdens, elektrības, gāzes u.c.) pakalpojumu piegādātāja piestādītajā rēķinā kārtējam mēnesim norādītās summas attiecināmajiem pakalpojumiem, izņemot individuālās elektroenerģijas izmaksas.

Ja mājsaimniecība sastāv no individuālās dzīvojamās mājas, kura neizmanto mājas Pārvaldnieka pakalpojumus un neizmanto centralizētas siltumapgādes pakalpojumus, Dzīvokļa pabalsts var tikt piešķirts kurināmā iegādei vienai mājsaimniecībai līdz  EUR 300,- gadā. Pabalsts var tikt izmaksāts pa daļām.

 • Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā.

 

Citi pabalsti

Citi pabalsti, ja ir apmierināts pamatots trūcīgā iedzīvotāja pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai:

 • Pabalsts izglītības veicināšanai;
 • Pabalsts veselības aprūpei, medikamentiem;
 • Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai;
 • Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.

 

Kārtība, kritēriji un sociālo pabalstu apjoms ir noteikts Mārupes pagasta pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.18/2009 „Par sociālajiem pabalstiem Mārupes pagastā”.

Lai noteiktu un novērtētu Jūsu ģimenes materiālo situāciju, jāierodas sociālajā dienestā un jāsniedz informācija par:

 • ienākumiem no darba vietas (ja esat darba attiecībās) par pēdējiem trīs mēnešiem;
 • nestrādājošiem informācija par bezdarbnieka pabalstu, statusu;
 • visa veida pabalstiem, pensijām un atlīdzībām ko piešķir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
 • kustamo, nekustamo īpašumu;
 • noslēgtajiem uzturlīgumiem;
 • ienākumiem no saimnieciskās darbības;
 • naudas līdzekļu uzkrājumiem, vērtspapīriem.

 

Trūcīga ģimene (persona)

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” informējam, ka ģimene (personas) ir atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz  128,06 EUR.

 

Maznodrošināta ģimene (persona)

Ģimene, kuras locekļi mitinās vienā mājoklī un kuriem ir kopēji izdevumi par uzturu, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 240  EUR mēnesī.

 

Vientuļa atsevišķi dzīvojoša persona, kurai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, vai apgādnieks ir atzīts par trūcīgu ģimeni (personu) un kuras ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz  300 EUR mēnesī.

 

Prasības ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu:

 1. Ģimenei (personai) nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs;
 2. Ģimenei (personai) nav noslēgts uztura līgums;
 3. Ģimenei (personai) nepieder vērtspapīri (izņemot privatizācijas un kompensācijas sertifikātus);
 4. Ģimenei nepieder īpašums, izņemot:
  ​​​​​4.​​​​1.  Dzīvesvietas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī manta, uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 1.pielikuma 2.,3., 4.,5., 6.,7., un 8.punktu;
  4.2.  Nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi, vai īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes locekļiem, kur dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums; Zemes īpašums nedrīkst pārsniegt divas minimāli pieļaujamas platības saskaņā ar Mārupes novada spēkā esošo Teritorijas plānojumu teritorijai, kuras atrodas šis īpašums.”
  4.3.  Viena garāža, viens automobilis, kā arī viens velosipēds katram ģimenes loceklim vai motocikls, motorollers vai mopēds, kas ir ģimenes (personas) īpašumā.
  4.4.  Papildus 4.2.punktā minētajam īpašumam viens neapbūvēts zemesgabals platībā līdz 600 kvadrātmetriem, kas tiek izmantots kā sakņu dārzs.
 5. ģimene (persona) nesaņem ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā.