Paziņojums par nekustamā īpašuma “Graši” 1.zemes vienības detālplānojuma izstrādes atcelšanu

10.01.2019.

Mārupes novada Dome 2018.gada 19 decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.3 (protok.Nr.16) “Par nekustamā īpašuma „Graši", Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120016) 1. zemes vienības detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu”, līdz ar to detālplānojuma izstrāde netiks īstenota.

Ar lēmumu var iepazīties Mārupes novada Domes mājaslapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi (http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi ).