Sludinājumi

Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta  4.daļu, Mārupes novada Dome informē par pieņemto lēmumu

 

Mārupes novada domes 2018.gada 19.decembra sēdes Nr. 16 lēmumu: 

Nr. 17.1. Dzēst A.P., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 749.94 Eur un ar to saistīto nokavējuma naudu 320,16 Eur par 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Spilvas iela 4, Mārupē, Mārupes novads, kadastra Nr. _______, kas izveidojies no 2014. gada līdz 2015 . gadam, t.i., līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim. 

Nr. 17.2. Dzēst J.P., personas kods______, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 192,14 Eur apmērā un ar to saistīto nokavējuma naudu 21,97 Eur apmērā par 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Spilvas iela 4, Mārupē, Mārupes novads, kadastra Nr. _______, kas izveidojies no 2014. gada līdz 2015 . gadam, t.i., līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim. 

Nr. 17.3. Dzēst V.H., personas kods______, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 104,28 Eur apmērā un ar to saistīto nokavējuma naudu 8,38 Eur apmērā par nekustamo īpašumu ,,Kalniņi-1", Mārupes novads, kadastra Nr.______, kas izveidojies līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.

 

Mārupes novada domes 2018.gada 31.oktobra sēdes Nr. 14 lēmumu: 

Nr. 28.1. Dzēst T.J., personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 96,36 eiro (deviņdesmit seši eiro un 36 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 8,03 eiro (astoņi eiro  un 3 centi) par nekustamo īpašumu Gaujas iela 8-2, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _____, kas izveidojies par 2015. gadu līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.

Nr. 28.2. Dzēst SIA „SILBLOKS” reģ. Nr. 40003629499, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 1567,72 eiro (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit septiņi eiro un 72 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 1572,59 eiro (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit divi eiro un 59 centi).

Nr. 28.3. Dzēst Biedrības „S.T.A.R.S.”,  reģ. Nr. 40008168002, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 1,88 eiro (viens eiro un 88 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 0,48 eiro (00 eiro un  48 centi).

Nr. 28.4. Dzēst SIA „Rīgas Būvmateriāli”, reģ. Nr. 40003297896, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 470,03 eiro (četri simti septiņdesmit eiro un 3 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 512,98 eiro (pieci simti divpadsmit eiro un  98 centi).

Nr. 28.5. Dzēst SIA „Mārupes Mākoņlejas”, reģ. Nr. 40103676907, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 983,53 Eur (deviņi simti astoņdesmit trīs euro un 53 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 89,99 Eur (astoņdesmit deviņi euro un  99 centi).

Nr. 28.6. Dzēst I.I., personas kods ____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 456,78 Eur (četri simti piecdesmit seši euro un 78 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 48,47 Eur (četrdesmit astoņi euro  un 47 centi) par nekustamo īpašumu Asteru iela 1, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. 8076 007 0762, kas izveidojies no 2008. gada līdz 2013. gadam, līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.

Nr. 28.7. Dzēst I.A., personas kods ___, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 182,92 Eur (viens simts astoņdesmit divi euro un 92 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 11,38 Eur (vienpadsmit euro  un 38 centi) par nekustamo īpašumu Kokles iela 32, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. 8076 007 1032, kas izveidojies no 2011. gada līdz 2012. gadam, līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.

Nr. 28.8. Dzēst I.N., personas kods ___, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 102,18 Eur (viens simts divi euro un 18 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 34,02 Eur (trīsdesmit četri euro  un 2 centi) par nekustamo īpašumu Zeltrītu iela 22-62, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. 8076 900 2449, kadastra Nr. 8076 007 1592, un nekustamo īpašumu Pētera iela 3, Mārupe, kadastra Nr. 8076 007 1752, kas izveidojies no 2012. gada līdz 2014. gadam, līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.

Nr. 28.9. Dzēst E.M.K., personas kods ___, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 7,00 Eur (septiņi euro un 00 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 1,87 Eur (viens euro  un 87 centi) par nekustamo īpašumu Skultes iela 12-20, Skulte, Mārupes novads, kadastra Nr. 8076 900 3622, kas izveidojies par 2017. gadu.

Nr. 28.10. Dzēst S.V., personas kods ____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 19,10 Eur (deviņpadsmit euro un 10 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 3,15 Eur (trīs euro  un 15 centi) par nekustamo īpašumu Mazcenu aleja 19-2, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. 8076 900 1244, kas izveidojies par 2014. gadu, līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.

Nr. 28.11. Dzēst I.R., personas kods ___, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 2783,44 Eur (divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit trīs euro un 44 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 952,68 Eur (deviņi simti piecdesmit divi euro un 68 centi) par nekustamo īpašumu Silnieku iela 9, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. 8076 003 1265, kas izveidojies līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.

Nr. 28.12. Dzēst I.J., personas kods ___, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 492,18 Eur (četri simti deviņdesmit divi euro un 18 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 141,50 (viens simts četrdesmit viens euro  un 50 centi) par nekustamo īpašumu Pētera iela 6, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. 8076 007 1749, kas izveidojies no 2010. gada līdz 2013. gadam, līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.

Nr. 28.13. Dzēst A.S., personas kods ___, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 100,64 Eur (viens simts euro un 64 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu  55,17 Eur (piecdesmit pieci euro un 17 centi) par nekustamo īpašumu Lielā iela 33-1, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. 8076 900 1155,  un Lielā iela 33, Mārupe, kadastra Nr. 8076 003 0849, kas izveidojies no 2012. gada līdz 2015.  gadam, līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.

Nr. 28.14. Dzēst SIA „LATHAUS”, reģ. Nr. 40003580816, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 21.66 Eur (divdesmit viens euro un 66 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 10,36 Eur (desmit euro un  36 centi).

Nr. 28.15. Dzēst SIA „Mārupes Ziedlejas”, reģ. Nr. 40103914346, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 258,52 Eur (divi simti piecdesmit astoņi euro un 52 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 23.65 Eur (divdesmit trīs euro un  65 centi).

 

Mārupes novada domes 2018.gada 26.septembra sēdē Nr. 13 pieņemts lēmums:

Nr. 25.1 dzēst I.Z. personas kods ________, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 131,78 eiro un ar to saistīto nokavējuma naudu 70,11 eiro par nekustamo īpašumu Mārupē, Mārupes novadā  _____________, kadastra Nr. _______, kas izveidojies par 2011.gadu līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.

Nr. 25.2. dzēst V.P., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 343,01 eiro un ar to saistīto nokavējuma naudu 30,07 eiro par nekustamo īpašumu Mārupē, _____________, kadastra Nr. _______, kas izveidojies par 2014. un 2015.gadu līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.

Nr. 25.3. dzēst A.L. pesonas kods ________, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 373,63 eiro un ar to saistīto nokavējuma naudu 141,81 eiro par nekustamo īpašumu Mārupē, Mārupes novadā  _____________, kadastra Nr. _______, kas izveidojies no 2010. līdz 2012.gadam līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.

Nr. 25.4 dzēst SIA "BHEG Nami", reģ.Nr. _______, nekustamā īpašuma _____________, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. __________, nodokļa pamatparādu 211 eiro un ar to saistīto nokavējuma naudu 227,61 eiro apmērā.

Nr. 25.5 dzēst SIA "BALTIC HOUSE ESTATE GROUP" nekustamā īpašuma nodokļa parādu 169,15 eiro un ar to saistīto nokavējuma naudu 175,47 eiro par nekustamo īpašumu _________, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ___________.