Domes sēdes

Mantiskās tiesības uz Mārupes novada pašvaldības domes sēžu audio ierakstiem pieder Mārupes novada pašvaldībai, audio ierakstu vai to daļas pārpublicēšana bez Mārupes novada pašvaldības rakstiskas atļaujas ir aizliegta! 

 

Nākamā Mārupes novada domes sēde notiks 2019.gada  24.aprīlī   

 

Darba kārtība

 

Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti

1.Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu (4 gab.).

3.Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (17 gab.).

4.Par zemes  lietošanas mērķa maiņu (8 gab.).

5.Par zemesgabala apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.

6.Par nekustamā īpašuma „Saulgoži" (kadastra Nr. _______) 1.zemes vienības detālplānojuma atcelšanu.

7. Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Mārupes pagasta saimniecības „Unguri B” detālplānojums” atcelšanu.

8.Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.7 „Mārupes pagasta saimniecības „Lielā iela 88” detālplānojums” atcelšanu.

9.Par nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr._______) detālplānojuma apstiprināšanu.

10.Par nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______) detālplānojuma apstiprināšanu

11.Par nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 1, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, daļas, _______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.

12.Par nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 26, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, daļas, aptuveni _______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.

13.Par nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 28, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, daļas, aptuveni _______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā

14.Par grozījumiem ar AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” noslēgtajā līgumā Nr. _______.

15.Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.17/2018 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā”

16.Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam  grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.

17.Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai „Pierīgas partnerība” konkursa „Mārupes novada daiļdārzs 2019” rīkošanai.

 

Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:

18.Par finansiālu atbalstu sportistam (17 gab.).

19.Par finansiālu atbalstu pianistēm (2 gab.).

20.Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada Sociālā dienestā.

21.Par saistošo noteikumu Nr.4/2019 “Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes novadā” precizēšanu.

22.Par Mārupes vidusskolas nosaukuma maiņu.

23.Par tiesību piešķiršanu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu motokrosa sacensību organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2019. gadā dažādu vecumu grupu Mārupes novada iedzīvotājiem.

24.Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada jauniešu vasaras nodarbinātības 2019.gadā ietvaros.

25.Par bērnu  un jauniešu nometņu organizēšanu Mārupes novadā 2019.gadā.

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumi:

26.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu.

27.Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Mārupes novadā.

28.Par Mārupes novada domes 2018. gada pārskata apstiprināšanu.

29.Par personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, novēršanas un paziņošanas kārtības apstiprināšanu.

30.Par amata saimes un līmeņa maiņu Mārupes novada pašvaldības administrācijas esošajai amata vietai.

 

Domes priekšsēdētāja  iesniegtie lēmumprojekti:

32. Par Mārupes novada domes pārstāvju dalību Latvijas Pašvaldību savienības 30.kongresā un biedru sapulcē.

Domes sēžu protokoli

VirsrakstsDatumsAudioierakstsProtokols
2019.gada 24.aprīļa domes sēde
2019.gada 3.aprīļa domes ārkārtas sēde
2019.gada 27.marta domes sēde
2019.gada 27.februāra domes sēde
2019.gada 23.janvāra domes sēde
2018.gada 19.decembra domes sēde
2018.gada 28.novembra domes sēde
2018.gada 31.oktobra domes sēde
2018.gada 26.septembra domes sēde
2018.gada 22.augusta domes sēde
2018.gada 31.jūlija Domes sēde
2018.gada 27.jūnija domes sēde
2018.gada 23.maija domes sēde
2018.gada 23.aprīļa Domes sēde
2018.gada 28.marta domes sēde
2018.gada 28.februāra domes sēde
2017.gada 21.februāra Domes ārkārtas sēde
2017.gada 6.februāra ārkārtas sēde
2018.gada 24.janvāra Domes sēde
2017.gada 22.decembra Domes ārkārtas sēde