Domes sēdes

Mantiskās tiesības uz Mārupes novada pašvaldības domes sēžu audio ierakstiem pieder Mārupes novada pašvaldībai, audio ierakstu vai to daļas pārpublicēšana bez Mārupes novada pašvaldības rakstiskas atļaujas ir aizliegta! 

 

Mārupes domes sēde Nr. 2, 2019.gada 27.februārī

 

Darba kārtība


Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (14 gab.).

2. Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā (3 gab.).

3. Par Mārupes novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmuma Nr.1.7 (sēdes protokols Nr.1) precizēšanu.

4. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (6 gab.).

5. Par zemesgabala atdalīšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.

6. Par zemesgabala apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.

7. Par nekustamā īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.

8. Par nekustamā īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.

9. Par nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______) detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.

10. Par detālplānojuma nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2.zemes vienībai (kadastra apzīmējuma Nr. ______) izstrādes pārtraukšanu un nekustamā īpašuma "Rasmas" (kadastra Nr. ______) detālplānojuma izstrādes turpināšanu vienotā detālplānojuma teritorijā un izstrādes procesā ar nekustamo īpašumu „Rēviņas A” (kadastra apzīmējuma Nr. ______), paplašinot detālplānojuma izstrādes teritoriju un precizējot detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr.______.

11. Par nekustamā īpašuma Daugavas ielā 16, Mārupē Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, aptuveni ______ha platībā, atsavināšanu.

12. Par nekustamā īpašuma “Maijas”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, aptuveni ______ha platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.

13. Par finansējumu iepirkuma “Mārupes pamatskolas pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība” realizēšanai.

14. Par “Kūdras ieguves lauku paplašināšana Mārupes novada, Babītes novada Babītes pagasta un Olaines novada Olaines pagasta teritorijās” paredzēto darbību.

15. Par kārtības “Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība” apstiprināšanu.

16. Par Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta - ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programmas 2019.– 2021.gadam apstiprināšanu.

17. Par tiesību piešķiršanu slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2019” ietvaros.

18. Par nekustamā īpašuma “I-127 Mazā Gramzdas iela”, Mārupes novads, kadastra Nr. ______, atsavināšanu.

 

Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:

19. Par finansiālu atbalstu sportistiem (5 gab.).

20. Par amata līmeņa maiņu Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte” esošajai amata vietai.

21. Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes novadā.

22. Par konkursu “Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai”.

23. Par precizējumiem Mārupes novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.18 “Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu norēķiniem ar privātām izglītības iestādēm 2019. gadā”.

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumi:

24. Par amata līmeņa maiņu Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldes esošajai amata vietai.

25. Par darba grupas izveidi līdzdalības pārvērtēšanai kapitālsabiedrībā AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” un saistošo noteikumu izstrādei.

26. Par Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja apstiprināšanu.

27. Par amatu vietu likvidēšanu un jaunas izveidošanu Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldē.

28. Par amata vietas likvidēšanu Mārupes novada pašvaldības policijā.

29. Par iepirkuma “Mārupes novada pašvaldības iestāžu remontdarbi” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu.

30. Par mantiskā ieguldījuma veikšanu AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā un pamatkapitāla palielināšanu.

31. Par rīkojuma “Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar A.Dreimani” apstiprināšanu.

32. Par domes priekšsēdētāja M.Bojāra iesnieguma izskatīšanu

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:

33. Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā (6 gab.).

34. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

35. Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.

36. Par finansiālā atbalsta sniegšanu M.M.

37. Par motokrosa sacensību organizēšanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2019.gadā dažādu vecumu grupām.

38. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu

39. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sportistiem (4 gab.)

40. Par saistošo noteikumu “Mārupes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases” apstiprināšanu.

 

 

Domes sēžu protokoli

VirsrakstsDatumsAudioierakstsProtokols
2019.gada 27.februāra domes sēde
2019.gada 23.janvāra domes sēde
2018.gada 19.decembra domes sēde
2018.gada 28.novembra domes sēde
2018.gada 31.oktobra domes sēde
2018.gada 26.septembra domes sēde
2018.gada 22.augusta domes sēde
2018.gada 31.jūlija Domes sēde
2018.gada 27.jūnija domes sēde
2018.gada 23.maija domes sēde
2018.gada 23.aprīļa Domes sēde
2018.gada 28.marta domes sēde
2018.gada 28.februāra domes sēde
2017.gada 21.februāra Domes ārkārtas sēde
2017.gada 6.februāra ārkārtas sēde
2018.gada 24.janvāra Domes sēde
2017.gada 22.decembra Domes ārkārtas sēde
2017.gada 20.decembra Domes sēde
2017.gada 22.novembra domes sēde
2017.gada 30.oktobra Domes ārkārtas sēde