Teritorijas plānojums

Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrāde

Aktuāli:

Pieņemts lēmums par grozījumiem teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba uzdevumā

2018. gada 19. decembra MĀRUPES NOVADA DOMES Lēmums Nr. 10 “Par grozījumiem Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.- 2026. gadam grozījumu izstrādes darba uzdevumā Nr. 3-30/8” (Lēmums)

Pieņemts lēmums par teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas pilnveidošanu

Mārupes novada Dome 2018.gada 31.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 17 (prot. Nr.14) ”Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu 1. redakcijas pilnveidošanu” (Lēmums)

Publiskās apspriešanas laikā saņemts 371 iesniegums ar fizisko vai juridisko personu iebildumiem vai priekšlikumiem par teritorijas plānojuma grozījumu (TPG) un Vides pārskata redakciju. Visvairāk iebildumu saņemti jautājumā par iespējamo kūdras ieguvi purva teritorijā pie Olaines novada robežas, kā arī iesniegumi pret jauktas centra teritorijas veidošanu Vētras ciemā, kas tika iecerēts, lai veicinātu teritorijas daudzveidīgāku izmantošanu un vietējas nozīmes centra veidošanos. Daudzi iesniegumi attiecas uz lidostai piegulošās teritorijas Mārupes ciema pusē paredzēto attīstību. Līdz atzinumu izskatīšanas sanāksmes dienai par TPG saņemti atzinumi no 27 institūcijām - tai skaitā 12 pozitīvi atzinumi, 8 pozitīvi atzinumi ar iebildumiem par neatbilstībām un nepieciešamiem labojumiem, bet 4 institūcijas sniegušas negatīvu atzinumu, kā arī 2 institūcijas informējušas, ka atzinumu nesniedz. Atzinums no SIA “Rīgas meži” un no Valsts zemes dienesta līdz atzinumu izskatīšanas sanāksmes dienai nebija saņemts. Būtiskākie iebildumi no institūcijām saņemti jautājumos par transporta plānu, mežu teritoriju izmantošanu un Lidostas teritorijas attīstību. 

Visi iesniegumi un institūciju atzinumi tika izvērtēti pašvaldības izveidotās darba grupas publiskā sanāksmē 2018.gada 25.septembrī .  Minētās sanāksmes protokols pieejams šeit.  Darba grupā pieņemtais priekšlikums par katra saņemtā ierosinājuma vērā ņemšanu vai noraidīšanu apkopots tabulas formā un pievienots protokolam.  

Atbildes uz iesniegumiem meklēt šeit:

Ziņojums - tabulas ar atbildēm uz iesniegumiem

Karte (iesniegumu numurs Ziņojuma tabulā atbilst numuriem kartē)

Visus iesniegumu iesniedzējus un citus interesentus aicinām iepazīties ar atbildēm uz katru iesniegumu šajā vietnē, bet vienlaikus vēršam uzmanību, ka šajā brīdī nav iespējams viennozīmīgi pateikt, kāda būs teritorijas plānojuma grozījumu 2.redakcija, līdz ar to ziņojumā norādītā atbilde ir tikai informatīva, un konkrēts risinājums tiks izstrādāts pilnveidotās redakcijas sagatavošanas gaitā. Iesniegumu  iesniedzējiem tiks nosūtīta informācija par atbildi uz iesniegumu, norādot, ka atbilde meklējama šajā vietnē, Ziņojumā, kur sniegtas atbildes.

Turpmākie soļi:

- TPG pilnveidotā redakcija pēc tās izstrādes tiks atkārtoti nodota publiskai apspriešanai ar iespēju sniegt priekšlikumus izmaiņām.

- Paredzams, ka 2.redakcija apspriešanai tiks nodota 2019.gada maijā.

Aicinām sekot līdzi grozījumu izstrādes turpmākai gaitai gan Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļās par Sabiedriskajām apspriedēm un par Teritorijas plānojumu, gan oficiālajā izdevumā “Mārupes vēstis”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv  un facebook.com/marupesgrozijumi.    

 

Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas dokumentācija (tiks izstrādāta pilnveidotā redakcija):

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

Grafiskā daļa: 

Pārskats par grozījumu izstrādi

Vides pārskata projekts

Ar plānojuma dokumentāciju iespējams iepazīties arī Latvijas Vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāl www.geolatvija.lv (skatīt šeit), bet klātienē izdrukas formātā Mārupes novada Attīstības nodaļā (Daugavas iela 29, Mārupe), pašvaldības darba laikā. 

Apkopojums par grozījumos ietvertajiem priekšlikumiem pieejams "Mārupes vēstis" jūlija numurā (skatīt šeit)

Apbūves noteikumu kopsavilkums tabulas formātā pieejams šeit 

Pārskats par iesniegumiem,  kas saņemti Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes laikā ietverts Pārskata sējuma 6.sadaļā, kā arī pieejams šeit

Aicinām pievērst uzmanību informācijai par spēkā esošajiem un atceļamajiem detālplānojumiem, jo situācijā, ja detālplānojums tiks atcelts, turpmākā īpašuma izmantošana būs veicama atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma apbūves noteikumiem. Detālplānojumu/lokālplānojumu karte pieejama šeit, detālplānojumu saraksts atbilstoši kartē norādītajai numerācijai pieejams šeit. Sarakstā ar sarkanu krāsu atzīmēti detālplānojumi, kurus plānots atcelt vienlaikus ar šo grozījumu apstiprināšanu.

Vēršam uzmanību, ka ar teritorijas plānojuma grozījumiem, atsevišķos īpašumos arī ciema teritorijā noteikts funkcionālais zonējums Lauksaimniecības teritorija (L2), ņemot vērā reālo situāciju un īpašnieku iesniegumus izziņu izsniegšanai, lai apliecinātu lauksaimniecisko darbību. Šādas zonējuma izmaiņas paredz iespēju arī turpmāk teritorijai piemērot nodokli kā lauksaimniecības zemei, taču liedz iespēju sadalīt īpašumu nelielos apbūves gabalos. Tāpat teritorijas, kas iepriekš bija noteiktas kā Mazsaimniecību apbūves teritorijas ārpus ciemiem, ar grozījumiem tiek veidotas par vieglās ražošanas, jaukta centra apbūves teritorijām vai lauksaimniecības teritorijām. Aicinām iepazīties ar izmaiņām, jo īpaši par tiem īpašumiem, kas atrodas joslā starp Mārupes ciemu un Lidostu, un nepieciešamības gadījumā informēt par citu iecerēto teritorijas attīstību.

 

Vispārīga informācija par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi

Mārupes novada Dome 2017.gada 26.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8.”Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādi” un apstiprinājusi darba uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei.

LēmumsDarba uzdevumsPaziņojums par uzsākšanu

Pamatojums grozījumu izstrādei

Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Mārupes novada domes 2017. gada 26. aprīlī pieņemto lēmumu Nr. 8 ”Par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam grozījumu izstrādi”. Izstrāde notiek saskaņā ar darba uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei, kurā noteikti konkrēti mērķi. Ar šiem grozījumiem netiek paredzēts kompleksi mainīt funkcionālo zonējumu pēc būtības.

Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumi tiek izstrādāti saskaņā ar Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.–2026. gadam. Iestrādājot saņemtos priekšlikumus funkcionālā zonējuma maiņai, tiks vērtēta to atbilstība stratēģijai.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs:
SIA „Grupa93”, reģ. Nr. 50103129191, Krišjāņa Barona iela 3-4, Rīga, LV-1050, www.grupa93.lv, tālrunis: 67217043, e-pasts: anita@grupa93.lv.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes mērķis un uzdevumi:

  • Nodrošināt teritorijas plānojuma atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem attiecībā uz funkcionālā zonējuma prasībām, izdalot nepieciešamās apakšzonas un mainot ciema robežas, ja tas nepieciešams šī mērķa izpildei.
  • Novērst konstatētās pretrunas dažādās spēkā esošā teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļās.
  • Veikt teritorijas funkcionālā zonējuma grozījumus atsevišķās teritorijās, par kurām ir saņemti nekustamā īpašuma īpašnieku priekšlikumi laikā no 2014. gada, ja tie nav pretrunā Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai.
  • Nodrošināt spēkā esošo detālplānojumu un lokālplānojumu integrēšanu teritorijas plānojumā, izvērtēt funkcionālā zonējuma maiņu teritorijās, kur detālplānojumu īstenošana nav uzsākta.
  • Izvērtēt iespējamo izstrādātā Bieriņu purva turpmākās attīstības potenciālu un konkretizēt funkcionālo zonējumu un atļauto izmantošanu, paredzot līdzsvaru starp apbūvei paredzēto un rekreācijas teritoriju.
  • Veicināt zaļo/rekreācijas, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamo teritoriju īpatsvaru un tīklojumu, jo īpaši ciemu teritorijās.
  • Izvērtēt esošo situāciju un precizēt teritorijas un nosacījumus derīgo izrakteņu ieguvei un dīķu ierīkošanai.
  • Izstrādāt nosacījumus vienota ceļu tīkla plānošanai un koplietošanas funkcijas noteikšanai atbilstošo kategoriju ceļiem un ielām.
  • Precizēt nosacījumus jaunu dzīvojamo teritoriju plānošanai, ņemot vērā, ka spēkā esošais normatīvais regulējums neļauj veidot jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas ārpus ciemu robežām. Precizēt ciemu robežas, ja nepieciešams.
Jautājumu gadījumā vērsties pie teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājas – Mārupes novada pašvaldības teritorijas plānotājas Daces Žīgures (tālrunis: 67149862, e-pasts: dace.zigure@marupe.lv).

 

Publiskās apspriešanas pasākumi

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes gaitā tiek nodrošināta to publiskā apspriešana, kas ietver arī iespēju iesniegt priekšlikumus un piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē.

Uzsākot Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, tika organizēta priekšlikumu saņemšana.

Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014. - 2026.gadam grozījumu izstrādes ietvaros 2017. gada novembra mēnesī tika rīkotas trīs tematiskās diskusijas. Kopsavilkumu par notikušajām sanāksmēm skatīt šeit.

Diskusiju materiāli:

 

Ar Mārupes novada domes 2018.gada 27.jūnija lēmumu Nr. 1 (sēdes protok.Nr.10) publiskai apspriešanai tika nodota Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu 1. redakcija un Vides pārskata projekts. Lēmumu skatīt šeit. 

Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata Publiskā apspriešana notika no 2018.gada 18.jūlija līdz 31.augustam. Paziņojumu par notikušo publisko apspriešanu skatīt šeit

Publiskās apspriešanas sanāksmes notika 2018.gada:

• 16.augustā, plkst.18:30, Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē - protokols, prezentācija

• 20.augustā, plkst.18:30, Mārupes kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē - protokols, prezentācija

• 23.augustā, plkst.18:30, Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, Mazcenu aleja 39, Jaunmārupē - protokols, prezentācija

Sanāksmes vadīja Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātāji SIA “Grupa93”, piedaloties Mārupes novada pašvaldības pārstāvjiem. Kopsavilkums par sanāksmēs diskutēto publicēts Mārupes pašvaldības izdevumā "Mārupes vēstis" un mājas lapas ziņu sadaļā, kā arī pieejams šeit. 

Publiskās apspriešanas laikā saņemtie nekustamo īpašnieku un interesentu iesniegumi izskatīti darba sanāksmē 2018. gada 25.septembrī plkst. 10.00, Mārupes novada Domes sēžu zālē, 2.stāvā, Daugavas ielā 29, Mārupē. Paziņojums bija pieejams pašvaldības interneta vietnē sadaļā "sabiedriskās apspriedes" vai šeit. Sanāksmes protokols ar pielikumu

 

 

Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam - spēkā esošs 

2013.gada 17.septembrī spēkā stājušies Mārupes novada Domes 2013.gada 18.jūnija saistošie noteikumi Nr.11 „Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Informatīvais ziņojums
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma karte

Aizsargjoslu karte

Vides pārskats

 

 

Papildus spēkā esošajam teritorijas plānojumam, teritorijās, uz kurām tas attiecas, ir piemērojami ar lokālplānojumu noteiktais funkcionālais zonējums un apbūves noteikumi:

-  no 2018.gada 14.augusta piemērojams "Lokālplānojums sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā”.  Ar šo lokālplānojumu tiek grozīts funkcionālais zonējums un apbūves noteikumi teritorijām, kur plānota teritorijas kompleksa attīstība sporta laukumu un rekreācijas teritoriju izveidošanai Tīraines ciema daļā pie Lapiņu dambja (skatīt šeit). Lokālplānojuma pilnu redakciju skatīt sadaļā "Lokālplānojumi".

- no 2017.gada 12.decembra piemērojams "Lokālplānojums Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai".  Ar šo lokālplānojumu Mārupes un Tīraines ciemos ir piemērojamas sarkanās līnijas, kādas tās norādītas Lokālplānojuma grafiskās daļas kartē "Ielu sarkanās līnijas ar grozījumiem" (skatīt šeit), kā arī precizēti  noteikumi ar transporta infrastruktūras izbūvei un izmantošanai (skatīt šeit). Lokālplānojuma pilnu redakciju skatīt sadaļā "Lokālplānojumi".

- no 2017.gada 12.decembra piemērojams "Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” lokālplānojums". Ar šo lokālplānojumu mainīts zonējums un apbūves noteikumi mazdārziņu un vasarnīcu teritorijai pie Jaunmārupes ciema, tai skaitā noteikti ierobežojumi šī lokālplānojuma teritorijā, kur plānota dzelzceļa līnijas Rail Baltica trase (skatīt šeit). Lokālplānojuma pilnu redakciju skatīt sadaļā "Lokālplānojumi".

 

 

Ar Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam dokumentiem var iepazīties arī Mārupes novada Būvvaldē, Daugavas ielā 29.

 

 

Mārupes pagasta teritorijas plānojums 2002.-2014.gadam (2009.gada grozījumi) - zaudējis spēku

Spēku zaudējuši pašvaldības 10.09.2003. saistošie noteikumi Nr.16 „Mārupes pagasta apbūves noteikumi 2002.-2014.gadam” un pašvaldības 20.05.2009. saistošie noteikumi Nr.13 „Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 2002.-2014.gadam grozījumi”.

I sējums

Grozījumi paskaidrojuma rakstā

Paskaidrojuma raksts

II sējums

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

III sējums. Grafiskā daļa

Mārupes pagasta topogrāfiskā karte

Teritorijas pašreizējā izmantosana

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Transporta shēma

Aizsargjoslu plāns

IV sējums

Vides pārskats

Rīgas aglomerācijas stratēģiskās trokšņu kartes

Starptautiskās lidostas “Rīga” trokšņu karte