Attīstības dokumenti

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2026.gadam

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2026.gadam

Mārupes novada attīstības plānošanas dokumentus izstrādājuši personu grupas „SIA „Reģionālie projekti” un SIA „Konsorts”” eksperti sa­darbībā ar Mārupes novada spe­ciālistiem, deputātiem, uzņēmējiem, iestāžu vadītājiem un darba grupu dalīb­niekiem.

Attīstības stratēģijas

Mārupes novada Pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģija1.daļa Mārupes novada raksturojums un analīze
2.daļa Mārketinga programma

VRAA iniciēts pilotprojekts “Teritoriālā mārketinga stratēģija Latvijas pašvaldībām: Mārupes novada gadījums”

Lejupielādēt
Mārupes novada Tūrisma attīstības stratēģija 2016.-2020.gadamLejupielādēt
Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģija 2016. – 2020.gadam1.daļa – Esošās situācijas analīze
2.daļa – Alternatīvu izvērtējums un rīcības plāns
Rīcības plāns
Mārupes novada Kultūrvides attīstības un tradīciju plāns

1.daļa - Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze
2.daļa - Alternatīvu analīze un rīcības plāns
3.daļa - Pielikums. Mārupes novada kultūras iestāžu prezentācijas

2016.gada 30.novembra Mārupes novada Domes lēmums Nr.31 Par Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna" apstiprināšanu

Informācija par nākamā perioda novada Attīstības programmas izstrādi

2018.gada 19.decembrī Mārupes novada Dome ir pieņēmusi Lēmumu Nr.5 (sēdes protokola Nr.16) par Mārupes novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes uzsākšanu. Ar lēmumu apstiprināts attīstības programmas izstrādes darba uzdevums un izstrādes Vadības grupas sastāvs, kā arī Vadības grupas nolikums. Darba uzdevumā ietverta informācija par Attīstības programmas izstrādes procesu un paredzamajiem termiņiem.

Uzsākot programmas izstrādi tiks sagatavots precizēts sabiedrības iesaistes un līdzdalības plāns un tas tiks publicēts gan pašvaldības mājas lapā, gan informatīvajā izdevumā "Mārupes vēstis".  Aicinām sekot līdzi informācijai par Attīstības programmas izstrādes procesu un iespējām piedalīties novada attīstības programmas izstrādes darba grupās un publiskās apspriešanas pasākumos.

Lēmums

Darba uzdevums