Projektu konkurss “Mārupe – mūsu mājas”

Mārupes novada pašvaldība 10.martā izsludina projektu konkursu “Mārupe – mūsu mājas”.

Konkursa nolikums
Projekta pieteikuma veidlapa
Pielikumi
Projekta pieteikuma veidlapa ar ieteikumiem tās aizpildīšanai
“Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai”

Konkursa ietvaros plānots piešķirt finansējumu projektu īstenošanai valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai divās rīcībās:

1. Rīcībai „Maza mēroga infrastruktūra” prioritātes ar finansējumu līdz 10 000,00 eiro:

1.1. administratīvās teritorijas labiekārtošana (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punkts);
1.2. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 6. punkts);
1.3. saimnieciskās darbības sekmēšana administratīvajā teritorijā (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punkts);

2. Rīcībai „Sabiedriskās aktivitātes” prioritātes ar finansējumu līdz 10 000,00 eiro:

2.1. iedzīvotāju izglītības nodrošināšana (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punkts);
2.2. kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība (likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts);
2.3. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punkts);
2.4. veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punkts).

Viena projekta īstenošanai ir iespēja saņemt līdzfinansējumu līdz 2000 (diviem tūkstošiem) eiro.

Konkursa mērķis ir noteikt privātpersonu, kas valsts pārvaldes uzdevumu var veikt efektīvāk un ar kuru slēdzams līdzdarbības līgums par valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu. Līdzdarbības mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu un inovatīvu projektu īstenošanā.

Iespēja iesniegt projekta ideju sava novada un novadnieku dzīves uzlabošanā ir ikvienam interesentam. Viena privātpersona konkursa ietvaros var iesniegt ne vairāk kā vienu pieteikumu (divus, ja tie ir savstarpēji saistīti) valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai. Sabiedriska labuma organizācijas var iesniegt divus savstarpēji nesaistītus pieteikumus valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai.

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami domes darba laikā no 2017.gada 20.marta plkst. 9:00 līdz 2017. gada 8.maijam plkst. 17:00.

Apstiprinātie projekti īstenojami pēc līdzdarbības līguma noslēgšanas laika posmā no 2017.gada 20.jūnija līdz 2017.gada 31.oktobrim.

 

Konkursa koordinators un kontaktpersona jautājumiem un saziņai:

Solvita Upmane
Attīstības nodaļas projektu koordinatore
Tālr.: 67149876
e-pasts: solvita.upmane@marupe.lv